1679 – Hare kinderen een deel leugens wijs maecken van een seeckere paepsche sanct/ ghenaemt S. Claes/

 Opmerking: In deze tekst Schoen zetten en Sok ophangen.


“464. Sondigen soodanige Ouders, die Ledematen zijnde/ nochtans op seeckere tijdt des jaers voor hare kleyne kinderen eenige snoeperijen/ wat poppegoet/ ende andere dingen die haer aengenaem zijn/ in de schoorsteen laten vallen/ of deselve des nachts in hare kleederen/ koussen en schoenen steecken/ ende dan des morgens hare kinderen een deel leugens wijs maecken van een seeckere paepsche sanct/ ghenaemt S. Claes/ seggende dat Sinter Claes dat gedaen heeft: ende maecken haer selven alsoo schuldigh aen die paepsche superstitis en afgoderye/ ende planten die hare kinderen in.”

Zondigen zodanige Ouders, die terwijl zij Lidmaten (leden) zijn (van de kerk), toch voor hun kleine kinderen op een bepaalde tijd van het jaar enig snoepgoed, wat poppen en andere dingen die ze leuk vinden, in de schoorsteen te laten vallen of die dingen ‘s nachts in hun kleren kousen en schoenen stoppen en dan in de morgen hun kinderen wat leugens wijsmaken van een zekere paapse Heilige, genaamd S. Klaas, zeggende dat Sinter Klaas dat gedaan heeft. Zo maken zij zichzelf nog schuldig aan die paapse bijgelovigheid en afgoderij en besmetten daar hun kinderen ook mee.

(Paaps betekent Van de Paus, dus Rooms Katholiek. Tijdens de Reformatie was er een afschuw van alles wat Rooms Katholiek was… dus ook van de Heilige Nicolaas!)

Auteur: Hondius, Jacobus
Jaar: 1679
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1679 – Swart register van duysent sonden