1813 – Wel, om dat Sint Niclaas nu rijd, daarom, En d’Erfvorst, aan ons zoo veel waard, Op Sint Niclaasdag ook verjaard;

Achtergrond informatie:

Nadat Pruisische en Russische troepen de Franse troepen in 1813 grotendeels verdreven hadden uit het latere Nederland, keerde Willem Frederik, de zoon van de laatste stadhouder Willem V na zijn landing in Scheveningen terug naar Den Haag, om er op 2 december 1813 de titel van Soeverein Vorst van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden te ontvangen. De verjaardag van zijn zoon de “Erfvorst” valt op 6 december.  Zie in dat verband ook deze tekst uit 1813.

Dan vinden we in een krant uit 1840 het volgende:  Het lijkt erop dat de Sint Nicolaasintocht een dag vervroegd wordt omdat op 5 december de intocht van de nieuwe Koning Willem II, plaats zal vinden.

[Burgemeester en Wethouders .verwittigen verder de goede burgerij, dat, tot wering van ongelukken, op den dag des intogts en der illuminatie, de vereischte afsluitingen zullen bewerkstelligd-worden, en dat, ter zake.van den intogt op den 5 Detembér, de zoogenaamde Sint Nicolaas-avond, ten .verzoeke van de daarbij belanghebbende winkeliers, één dag vervroegd en op Vrijdag den 4den dier maand zal plaats hebben, wanneer de slagboomen, ‘ter afsluiting van de Schoolstraat voor de Vrijdagsmarkt, bereids des middags ten één ure zullen weggenomen worden, en des avonds de Politie-beambten ‘zich meer met de handhaving der goede orde.aan de huizen der bovenbedoelde winkeliers, zullen kunnen bezig houden, dan des anderendaags; wanneer de tegenwoordigheid der Policie elders zal gevorderd.worden, brj eenen vreügdedag, waarvan men in de gevolgen de rijkste Vruchten te gé. moét ziet.]

Leydse courant


“Wij zijn nu vrolijk en verbleid, waarom?
Wel, om dat Sint Niclaas nu rijd, daarom,
En d’Erfvorst, aan ons zoo veel waard,
Op Sint Niclaasdag ook verjaard;
Daarom daarom, daarom,”

“Ach! Sint Niclaas, goed heiligman! rijd op,
Trek eens uw beste tabbaard aan, rijd op,
En brengt de Jonge Vorst haast wêer,
Die door ons word bemind, zoo têer
Zo têer! zo têer! zo têer.

“Weg met de franschen, lieve Klaas! voort, voort!
Met hun Prefect en zijn geraas, voort, voort!
Geeft hun vooral geen zoetigheid;
Beetwortels zijn voor hun bereid,
Voort! voort! voort! voort! voort! voort.”

“De Keizer die zit in de brand, o wee!
Wij zingen vrolijk hand aan hand, in vree
Geef onze Kindren lekkernij,
En Suiker op de Rijstenbrij,
Wat veel! wat veel! wat veel.”

Auteur: Anoniem
Jaar: 1813
Land(en): Nederland
Pagina: 1 t/m 6