1613 – Bisschop der kinderen (Oldenzaal)


Extra informatie:
De geschenken bestaan uit Schoenen en de kinderbisschop krijgt (snoepgoed…) voedsel, bier en brood in dit geval.


“Wij meenen op de scholen een spoor te hebben gevonden van het vieren van het St. Nikolaasfeest. Althans in een boek over het kapittel van Oldenzaal, geschreven met de hand van Philippus Rovenius, toen hij in 1613 Deken van St. Plechelmus was, worden eenige bijzonderheden omtrent de Oldenzaalsche school gemeld, ook de volgende: “Bij het St. Nikolaasfeest kiezen de meesters eenen armen leerling tot Bisschop der kinderen, die door een’der kanoniken gekleed moet worden, desgelijks de twee kapellanen van den Bisschop met een paar schoenen begiftigd. Op Onnoozelen-kinderen-dag wordt aan de kinderen bier en brood gegeven, waarmede zij zich met hunne meesters in bedaardheid verkwikken. Op St. Jan gaan de kinderen met hunnen Bisschop naar het klooster Weerseloo, en worden daar door de maagden getracteerd. De Bisschop der kinderen kan van St. Nikolaas af tot Onnoozelen-kinderen-dag aan de huizen der kanoniken gaan, welke gehouden zijn, hem, ieder op zijne beurt, de één den éénen, de ander den anderen dag, voedsel te geven.”

Het zoude ons niet verwonderen, dat de oorspronkelijke gewoonte om geschenken aan kinderen op het Kersfeest uit te deelen, naar gelang dit meer afnam, op het schoolfeest van St. Nikolaas verlegd is. De zaak verdient nader onderzoek in houde bescheiden, want er is nog niets van bekend.”

 

Auteur: Rovenius, Philippus
Jaar: 1613
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1849 – Overijsselse almanak voor oudheid en letteren
Pagina: 201, 202

Kenmerken:
  1. De heilige Sint Nicolaas
  2. Geschenken geven
  3. Kinderbisschop
  4. Snoepgoed