Conceptbrief ouders

Naam van de school/schoolbestuur

T.a.v. de directie

Adres

Postcode en woonplaats

Uw woonplaats, datum

Betreft: viering van het Sinterklaasfeest op school

Geachte directie,

Ik maak mij als ouder erg bezorgd over de wijze waarop sommige scholen in Nederland tegenwoordig om gaan met het Sinterklaasfeest. Er zijn namelijk scholen die graag de NTR volgen via het Sinterklaasjournaal, waarbij de figuur Zwarte Piet al allerlei vreemde en onnodige veranderingen onderging en nu helemaal uit het Sinterklaasjournaal geëlimineerd wordt en vervangen door “helpers”, wat dat ook mogen zijn? Anderen spreken van roetveegfiguren. Persoonlijk ben ik het met dergelijke veranderingen vanuit principiële gronden absoluut niet eens.

 

Niet alleen lossen deze veranderingen namelijk helemaal niets op in de discussie rond Zwarte Piet, maar doen daarbij afbreuk aan de traditie en schenden de rechten van mensen die de traditie wel met Zwarte Piet wensen te vieren en op deze wijze door willen geven aan hun kinderen op basis van een kloppende historische uitleg ervan. De richtlijnen van UNESCO hieromtrent zijn onlangs opnieuw aangescherpt. Zij stellen dat een belangrijk basisprincipe hierbij is dat “gemeenschappen, groepen en individuen zelf mogen uitmaken wat hun erfgoed is en dat zij zich daarin niet hoeven te onderwerpen aan het oordeel van anderen” en dat  “erfgoedgemeenschappen hebben het recht op een vrije uitoefening van hun erfgoed”. Scholen en schoolbesturen moeten hiervan goed doordrongen zijn wanneer zij menen in deze kwestie een standpunt te moeten innemen.

 

Het Zwarte van de Piet heeft een zeer oude en diepe betekenis in ons midwinterfeest en dient alleen al om de cultuurhistorische waarde van deze zwartschminktraditie niet te worden veranderd. En al helemaal niet vanwege het feit dat enkele mensen een verkeerd verhaal aan Zwarte Piet hangen dat pertinent onjuist is. Zwarte Piet is daarbij overigens niet zwart door roet, maar zwart als roet. Een overgebleven figuur uit het dodenrijk vanuit het in oorsprong heidense feest. Een clown vanwege zijn traditionele narrenrol. Het betreft een maskerade in een folkloristisch straattoneel. Een vermomming dus. Het is zeker geen vertolking van een gekleurde persoon die wordt nagedaan, zoals sommigen beweren. Derhalve is het ook absoluut geen racistische karikatuur. Dat enkelen dit roepen, maakt het geen waarheid. Dat ook een VN of College voor de rechten van de mens dit aangeeft, evenmin. Dat zijn helaas zeer eenzijdig geïnformeerde personen die zich daar over uitspraken. De uitspraken van de Kinderombudsman zijn eveneens niet op conclusies uit degelijk onderzoek gebaseerd en vormen als zodanig absoluut geen reden voor dwangmatig naleven. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/30/onderzoek-piet-is-flut-5057187-a1529192

Ik verwijs u hierbij ook graag naar de inhoud van de brieven van het Sint en Pietengilde aan het adres van de VN in reactie op het advies dat zij aan de Nederlandse overheid gaven: http:// www.sintenpietengilde.nl/Openbrief-VN.pdf, onze brief aan de kinderombudsman en haar reactie https://www.facebook.com/Sintenpietengilde/posts/1181500651895880?__tn__=-R

alsmede aan de NTR waarin zij verzoeken geen wijzigingen meer door te voeren bij Zwarte Piet: http://www.sintenpietengilde.nl/NTR.pdf

 

Iedere poging om iets geforceerd aan te passen buiten de wil om van het Nederlandse volk, schaadt direct de traditie evenals dus basale mensenrechten. Het is de NTR die zich daar al een aantal jaren schuldig aan maakt. Ik zou het er daarom absoluut niet mee eens zijn indien uw school dergelijk politiek correcte en voor de traditie zeer schadelijke wijzigingen zou volgen of zelf zou doorvoeren. Daarom richt ik mij nu tot u met de volgende vragen:

  1. Bent u voornemens om het Sinterklaasjournaal met de kinderen op school te volgen met de afwijkende figuren die Pieten moeten voorstellen, zoals ik hier boven heb beschreven?
  2. Bent u zelf voornemens om tijdens de Sinterklaasviering op school dit soort afwijkende figuren die Pieten moeten voorstellen te laten verschijnen?

Mocht u antwoord op deze 2 vragen direct al een “nee” zijn, dan verneem ik dat graag spoedig van u. Dan ben ik de school erg dankbaar dat ze zich niet laten verleiden om de traditie te schaden. Dan is het vervolg van deze brief niet langer relevant ook. Daarvoor dan mijn hartelijke dank!

 

Maar indien vraag 1 en/of 2 door u met ja wordt beantwoordt, wil ik graag dat u deze brief direct als een officieel bezwaar beschouwt en dit gelijk stelt met mensen die bezwaar hebben tegen het Sinterklaasfeest vanwege bijvoorbeeld een geloofsovertuiging. Al is er hierbij nu geen sprake van geloof, is het wel degelijk ook een overtuiging waarbij principiële gronden zwaar wegen. Daarbij wil ik niet dat mijn kind(eren) worden blootgesteld aan onnodige veranderingen van Zwarte Piet die

daarmee onze traditie schaden en tevens onze rechten daarin Daarbij stel ik u dan tevens de laatste vraag:

  1. Kunt of zult u er voor zorgdragen dat dit alsdan buiten het gezichtsveld van mijn kind(eren) blijft? Waarbij u ten tijde van het Sinterklaasjournaal, indien ook daar weer afwijkende pieten in voorkomen, en de viering op school mijn kind(eren) op andere wijze bezig houdt? Dus gelijk aan geloofsbezwaarden van de traditie?

 

Rest mij aan te geven dat het eventuele argument dat leerplichtambtenaren soms gebruiken, dat men vooraf weet dat de school aan een Sinterklaasviering doet en dus gewoon gevolgd moet worden, niet langer relevant is als blijkt dat men hierbij ongevraagd aan de traditie een andere invulling geeft. Dan hadden ouders die keuze ook eerst dan moeten hebben. Immers is het niet de NTR of een schoolbestuur en/of directie die het beeld bepaald. Laat ook dat heel duidelijk zijn in uw afwegingen.

Tot slot verzoek ik u vriendelijk, indien u daadwerkelijk aanpassingen wil doorvoeren aan onze lieve Zwarte Piet, u dat op zijn minst eerst bij alle ouders navraagt wat zij daar van vinden. Het zijn immers hun kinderen en niet die van u.

Deze vragen heb ik in kopie gezonden aan het schoolbestuur.

 

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

 

Uw naam

Adres

Postcode en plaats

Uw e-mail

Uw telefoonnummer