Brief van ouders aan school

Aan de directie en het schoolbestuur van [naam van de school]

Betreft: viering van het Sinterklaasfeest op school

Geachte directie,

Als ouder ben ik zeer bezorgd over de manier waarop sommige scholen omgaan met het Sinterklaasfeest. Er zijn namelijk scholen die graag de NTR volgen via het Sinterklaasjournaal, waarbij de figuur Zwarte Piet al allerlei vreemde en onnodige veranderingen onderging en nu helemaal uit het Sinterklaasjournaal geëlimineerd wordt en vervangen door ‘helpers’, wat dat ook mogen zijn. Anderen spreken van roetveegfiguren. Persoonlijk ben ik het met dergelijke veranderingen principieel oneens.

Deze veranderingen lossen niets op in de “discussie” rond Zwarte Piet, ze doen afbreuk aan de traditie en schenden de rechten van mensen die de traditie wel met Zwarte Piet willen vieren en door willen geven aan hun kinderen op basis van een kloppende historische uitleg ervan. De richtlijnen van UNESCO hieromtrent stellen dat een belangrijk basisprincipe is dat “gemeenschappen, groepen en individuen zelf mogen uitmaken wat hun erfgoed is en dat zij zich daarin niet hoeven te onderwerpen aan het oordeel van anderen” en dat “erfgoedgemeenschappen het recht hebben op een vrije uitoefening van hun erfgoed”. Scholen en schoolbesturen moeten hier goed van doordrongen zijn wanneer zij in deze kwestie een standpunt willen innemen.

Het zwarte van Piet heeft een zeer oude en diepe betekenis in ons midwinterfeest en dient alleen al om de cultuurhistorische waarde van deze zwartschminktraditie niet te worden veranderd. En al helemaal niet vanwege het feit dat enkele mensen een verkeerd verhaal aan Zwarte Piet hangen dat pertinent onjuist is. Zwarte Piet is daarbij overigens niet zwart door roet, maar zwart als roet. Een overgebleven figuur uit het dodenrijk vanuit het in oorsprong heidense feest. Een clown vanwege zijn traditionele narrenrol. Het betreft een maskerade in een folkloristisch straattoneel. Een vermomming dus. Het is zeker geen vertolking van een persoon van kleur die wordt nagedaan. Derhalve is het ook absoluut geen racistische karikatuur. Dat sommigen dat beweren, maakt het geen waarheid. Die beweringen komen helaas van eenzijdig geïnformeerde personen. Ook de uitspraken van de VN, het College voor de Rechten van de Mens en van de Kinderombudsman zijn niet gebaseerd op conclusies uit degelijk onderzoek en vormen absoluut geen reden om ze dwangmatig na te leven. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/30/onderzoek-piet-is-flut-5057187-a1529192

Ik verwijs hierbij graag naar de brieven van het Sint en Pietengilde:

Iedere poging om iets geforceerd aan te passen buiten de wil van het Nederlandse volk, schaadt de traditie en basisrechten van mensen. De NTR maakt zich daar al een aantal jaren schuldig aan. Als uw school zulke politiek correcte maar voor de traditie schadelijke wijzigingen zou volgen of doorvoeren, dan ben ik het daar absoluut niet mee eens. Daarom richt ik mij tot u met de volgende vragen:

  1. Bent u voornemens met de kinderen te kijken naar het Sinterklaasjournaal als daarin afwijkende figuren Pieten moeten voorstellen?
  2. Bent u voornemens tijdens de Sinterklaasviering op school dit soort afwijkende figuren te laten verschijnen?

Is uw antwoord ‘nee’, dan hoor ik dat graag. In dat geval ben ik u en de school dankbaar dat er geen verdere afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarde van de traditie. Vraag 3 en 4 zijn dan niet voor u.

Bezwaar op principiële gronden

Beantwoordt u een vraag met ‘ja’, dan verzoek ik u deze brief direct als een officieel bezwaar te beschouwen. Ik wil niet dat mijn kind(eren) worden blootgesteld aan onnodige veranderingen van Zwarte Piet die onze traditie schaden en onze rechten daarin ondermijnen. Een overtuiging waarbij principiële bezwaren zwaar wegen, vergelijkbaar met bezwaren vanuit geloofsovertuiging.

  1. Kunt u zorgen dat afwijkende Pieten-figuren buiten het gezichtsveld van mijn kind(eren) blijven? En dat mijn kind tijdens dergelijke  Sinterklaasjournaals en schoolvieringen op een andere wijze wordt bezighouden? Dus gelijk aan geloofsbezwaarden van de traditie?
  2. Als u op school aanpassingen wilt doorvoeren aan Zwarte Piet, dan verzoek ik u van tevoren navraag te doen bij alle ouders. Het gaat om hun kinderen. Soms gebruiken leerplichtambtenaren het argument dat bekend is dat de school Sinterklaas viert en dat die viering gevolgd moet worden. Dat is echter niet relevant als ongevraagd aan de traditie een andere invulling wordt gegeven. Dan hadden de ouders eerst die keuze moeten hebben. Want het is niet de NTR of de school die het beeld bepaalt, laat ook dat duidelijk zijn in uw afwegingen.

Deze vragen heb ik in kopie gezonden aan het schoolbestuur. Ik wacht uw antwoord af.

Met vriendelijke groet,

naam ouder(s)