Brief aan ouders en scholen

Brief aan ouders van leerlingen op het PO/VO, team en directie van deze scholen en bovenschools bestuur.

Het Sint en Pietengilde neemt een zeer zorgelijke trend waar in Nederland als het gaat om de traditie van het Sinterklaasfeest die wij, inclusief Zwarte Piet op de Nederlandse erfgoedlijst hebben geplaats op 15 januari 2015 (bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, het KIEN).

In eerste instantie lagen vooral intochtcomités onder vuur en hadden deze de indruk dat zij verplicht waren mee te gaan in de veranderingen zoals de NTR die bedacht heeft. In gemeentes werd door de politiek niet zelden druk uitgeoefend om hieraan gevolg te geven. Ook ouders van kinderen werden door diverse besturen onder druk gezet om alternatieve hulpjes van Sinterklaas te accepteren. Daar waar ouders daartegen bezwaar hebben gemaakt, is dit ook weer ingetrokken daar deze handelswijze indruist tegen een aantal fundamentele zaken als het gaat om tradities. Nu horen wij opnieuw van besturen die het doen voorkomen alsof de NTR leidend is bij de Sinterklaastraditie. Dat is onjuist.

Een traditie is eigendom van het volk en dit heeft het fundamentele recht om deze traditie door te geven op de wijze die zij zelf wenst aan hun kinderen. Noch de politiek, noch het schoolbestuur heeft het recht dit zonder toestemming van de ouders aan te passen of kinderen te dwingen deze aanpassingen mee te maken.

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt is de traditie in Nederland niet verboden door de rechter. Een uitspraak van de Amsterdamse Bestuursrechter hierover, die vaak wordt aangehaald, is door de Raad van State in oktober/november 2014 van tafel geveegd. Verder is toen ook bepaald dat beleidsmakers geen eisen mogen stellen aan de inhoud van het feest bij het verlenen van vergunningen.

Dit betekent dat ook een school of schoolbestuur niet zomaar veranderingen aan een traditie mag doorvoeren terwijl daarover geen overleg is geweest met ouders waarin zij hun standpunten hierover hebben kunnen duidelijk maken. Tevens is het ongehoord dat reeds weerlegde argumenten worden gebruikt ter verdediging van een standpunt en dat een bestuur zich achter een vaag genomen besluit op basis van deze argumenten, verschuilt. Een school(bestuur) heeft de plicht zich te houden aan de kinderrechten van ieder kind op basis van feitelijke zaken en niet van aannames die op arbitraire wijze kunnen leiden tot de “gekwetstheden” op basis waarvan nu vaak beslissingen worden doorgedrukt.

Geen van de instanties (Kinderombudsman, Verenigde Naties of het College voor de Rechten van de Mens) die wordt aangehaald als het gaat om hun standpunt in de Zwarte Pieten kwestie heeft op basis van degelijk onderzoek kunnen vaststellen dat het beweerde probleem ook werkelijk bestaat. In tegendeel: zowel kinderen als volwassenen blijken Zwarte Pieten als clown te zien. Ook is een onderzoek naar de beleving van donkere kinderen hierbij nooit van de grond gekomen. Van enige werkelijke onderbouwing van de gedane beweringen over problemen bij kinderen met Zwarte Piet is derhalve geen sprake. Het gaat hier om een probleem van volwassen mensen ten aanzien van het Sinterklaasfeest, niets meer en niets minder.

Het Sint en Pietengilde is van mening dat met het oog op de feiten die wij historisch kennen er geen reden is om Zwarte Pieten zoals die nu vertolkt worden te veroordelen of af te willen schaffen. Mensen kunnen zich privé aansluiten bij een gemeenschap die er zo over denkt. Dit kan echter niet op de wijze die nu gebeurt opgedrongen worden en waarin sommige schoolbesturen dus ernstig eenzijdig over de schreef gaan. Dit gaat regelrecht in tegen de onlangs aangescherpte richtlijnen van UNESCO hierover. Het argument dat men de NTR in deze zou moeten volgen, is dan ook onhoudbaar. De NTR moet de traditie aan niemand voorschrijven. Als zij dat wel doet, kan zij zich beter van enige bemoeienis ermee onthouden. Dit geldt ook voor u als schoolbestuur. U bent als bestuur niet de eigenaar van de traditie. Dat zijn de ouders van de kinderen die uw school bezoeken. Wij gaan er dan ook van uit dat u uw besluit omtrent de viering van het Sinterklaasfeest terugdraait en de verantwoordelijkheid daarvoor neerlegt waar die hoort, namelijk bij de ouders van uw leerlingen op de diverse scholen die onder uw bestuur vallen.