1635 – Nu werd de schoe vervult Van nicht, van neve, Met silver en verguld,

http://www.dbnl.org/tekst/stal001guld02_01/stal001guld02_01_0499.php

SINTE NICOLAES, Bisschop.
VI. December.

WY vyeren heden// Na d’oude seden
Der Katholijcker Kercken:
Tot Godes glory// De goe memory,
En d’aengename wercken
Van Nicolaes, den vrind
En knecht des Heeren.
Komt al die God bemindt:
Komt die de deughd besindt;
Want hier is ‘t datmen vindt
Van beydts te leeren.
Van d’eerste jaren// (Naer ons verclaren
De sekerste getuyghen)
Heeft hy de lasten// Van ‘t Christen vasten
Beoeffend oock in ‘t suyghen.
Want siet, het zoete lam,
‘t Welck t’and’ren tijden
Sijn noodigh voedsel nam,
En soogh maer eens de mam
Zoo dick den Vrydagh quam,
Om Christus lijden.
Ja ‘s Woendaeghs mede// Om d’eyghe reden,
Hoe seer hy quam te dorsten
Zagh m’ hem versterven// Zagmen hem derven,
Sijn moederlijcke borsten:
Tot dat nu was geswight
De strael der Zonnen.
Wie’n werdt hier niet gesticht
In een soo vroeghen licht?
Gaet voort, o heyligh wight!
G’hebt wel begonnen.
Maer watte gunsten// Maer watte kunsten,
Van milde caritaten?
[p. 1160]
Daer ghy d’armoede// Mee quaemt vergoeden
Om d’eerbaerheyt te baten.
Een voorschrift al te claer
Voor Godes tempel.
‘t Welck om te volgen naer,
Te recht van jaer te jaer,
Aen al de Christen schaer,
Staet tot exempel.
Maer och! de tuchten// Vergaen, vervluchten
Ons ‘t samen met de eeuwen.
Men gaf voor desen// Aen d’arme weesen,
En d’ongetrooste weeuwen.
Nu werd de schoe vervult
Van nicht, van neve,
Met silver en verguld,
O Christen! ‘t is uw’ schuld.
Toont eerst uw’ mede-duld
Aen ‘t arme leven.
Geeft geld, geeft panden, Met milde handen,
Geeft koussen, en geeft schoenen.
Geeft kost, geeft kleeren// Om u des Heeren
Genade te versoenen.
De winter naeckt, helaes!
Geeft wol, geeft webbe,
En Sinte Nicolaes
Zal u voor brood, voor kaes,
Het Hemelsche solaes
Weerom doen hebben.
O wonder-wercker!// O nood-verstercker,
Verlosser der gevangen!
Wilt ons bevryen// Van Ketterijen,
Gelijck ghy over langhe
Te Nicen hebt gedaen
In ‘t groot Synode.
Op dat wy onbelaen
Van dolingh, blijven gaen
[p. 1161]
In d’oude heyre-baen
Van Goods geboden.
Auteur: Stalpaert van der Wiele, Joannes
Jaar: 1635
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1635 – Gulde-jaers feest-daghen
Pagina: 1160

Legenden:
  1. Kindheidsverhalen