1840 – ter zake van den intogt op den 5 December, de zoogenaamde Sint Nicolaas-avond […] één dag vervroegd en op Vrijdag den 4den dier maand zal plaats hebben

Een vermelding in een krant dat de Sint Nicolaasavond een avondje vervroegd zal worden omdat op 5 december de intocht van de nieuwe Koning Willem II gehouden zal worden. (zijn verjaardag valt op 6 december). De Sint Nicolaas avond heeft een zodanig karakter dat ook daar politie bij aanwezig moet zijn. Beschrijvingen in andere bronnen laten zien welke duistere figuren op die avond door de straten trekken.

Leydsche Courant 27-11-1840


[Burgemeester en Wethouders .verwittigen verder de goede burgerij, dat, tot wering van ongelukken, op den dag des intogts en der illuminatie, de vereischte afsluitingen zullen bewerkstelligd-worden, en dat, ter zake van den intogt op den 5 Detembér, de zoogenaamde Sint Nicolaas-avond, ten .verzoeke van de daarbij belanghebbende winkeliers, één dag vervroegd en op Vrijdag den 4den dier maand zal plaats hebben, wanneer de slagboomen, ‘ter afsluiting van de Schoolstraat voor de Vrijdagsmarkt, bereids des middags ten één ure zullen weggenomen worden, en des avonds de Politie-beambten ‘zich meer met de handhaving der goede orde.aan de huizen der bovenbedoelde winkeliers, zullen kunnen bezig houden, dan des anderendaags; wanneer de tegenwoordigheid der Policie elders zal gevorderd.worden, brj eenen vreügdedag, waarvan men in de gevolgen de rijkste Vruchten te gé. moét ziet.]

Auteur: nn
Jaar: 1840
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1840 – Leydse courant, 29 november
Pagina: 1