Teksten op jaar van uitgave

ZInter-Klaas heeft van de nacht anoniem (1600)

Bisschop der kinderen (Oldenzaal) Rovenius, Philippus (1613)

Dese selfde voorgaande meening Aertsz, Jacob (1631)

Oranje Roock: onder de vlaemsche Biekorf, verdryvende de gantsche swerm der Roomsche Honigslickers, Anoniem (1644)

Sint Niclaes. den 6. December. Vermeulen, Christianus (1644)

Heer! ’t is morgen Sinterklaas; De Bruigom moet,[…]Sijn Bruidje deze nacht wat in ‘er schoentje geven. J. Smeerbol (1650)

Sinter Klaas voor de kinderen boekje: Anoniem, gedicht: Claas Seep (1654)

Het volksgebruik was echter te diep ingeworteld; en in weêrwil van het verbod heeft later de viering van den St. Nicolaas-avond weder plaats gehad. De vrienden van Armen en Rijken (1657)

Sinte Claes, die rijcke milde man Anoniem (1659)

Lof van Sinter Claas Brande wijn Elsevier, Pieter (1667)

Op een Sinter Klaas-gift van Glas geblasen Elsevier, Pieter (1667)

Kupido schoen-zetter – “Om Sinter Klaes, en hy verzocht, Dat hy zijn Schoentje brengen moght” Beets, Johan (1668)

Dienm’ in zijne tyen, noemden Sinter Klaas Anoniem (1669)

Een St. Nikolaas Avond – “Ze hebben in Sint Niklaas kraamen Me wat Klaas-goet opgedaan” Die men moe was in sijn Spanjen (1678) Vernoegde, Petrus de (1678)

Hare kinderen een deel leugens wijs maecken van een seeckere paepsche sanct/ ghenaemt S. Claes/ Hondius, Jacobus (1679)

“Die zwarte bullebak, mismaakt van top tot teen” Rotgans, L. (1708)

Verhaelende de op en ondergang van Sinte-Klaas – 1717 Gijsen, van Jan (1717)

Sinterklaaszang, aan Fillis Regt, de Jan (1718)

Wens ik hem dat al het Roet: Valt uyt d’Schoorsteen op syn Snoet.-Vrysters Klagt, Over Sint Nicolaes nn (1718)

Och! Mogt die Sint Niklaas wat dikwils by my koomen, Hoeven van der, Willem (1719)

“Nikker is een naam, dien men aan den duivel geeft Tuinman, Carolus (1722)

…Sint Niklaas met zyn paardje ter schoorsteen inkomt… Tuinman, Carolus (1726)

Zinter-Klaas Vreugd Anoniem (1730)

Van Nikolaus, den 6. December. Anoniem (1732)

In Holland ziet men het gemeene volk eenigen tyd voor Kersmis byna eene volkomene mascarade aanrechten Picart, Bernard (1736)

Toen Zwarte Sinteklaas reed met zyn Rott op stelten. Anoniem (1748)

Dat Sinter-klaas Den ouden baas… nn (1752)

Wilje jou schoen van Nacht niet voor mijn Bed komen zetten?… (1765)

Dus al wat onder naam van diergelyke grollen Paulantinus Philocalus (pseud. van Willem Ockers) (1766)

“Vrees niet, en maak niet veel geraas, Ik ben ‘t; ik toon u Nicolaas.” Pater Abraham van Ste Clara (1768)

Noch deeze Week valt de beroemde St. Nicolaasdag in: waarop ik in myne jeugd al vry sterk gesteld was, en dien ik niet gaarne zou hebben zien afschaffen Anoniem (1772)

“Ook reed Sint Nikolaas nooit voor my, vermits ik volstrekt weten wilde hoe hy met paard en al over de daken en door de schoorstenen heen komen konde.” Anoniem (1773)

Op de markt van Sint Niklaas! Berkhey, Joannes Francq van (1779)

Sinter Klaes sal Peet dan wesen, De naem van ‘t kint sal Klaesje zijn, Anoniem (1780)

Hoe Sint Niklaas ons zal verblijen! Wat hij voor ons reeds heeft gereed!” Hazeu, Johannes (Cornelisz.) (1780)

Klaasje en Pietje – dan verschijnt de Zwarte Man Van Alphen, Hieronymus (1781)

Dien Sinterklaas op stelten Loosjes, Adriaan (1783)

By helderen dag rydt een Man, in het wit gekleed, en zeer fraai versierd, te paard door de straaten der Steden. Marinet, J.F. en A. van den Berg (1788)

mijn bakhuis had ik zwart gemaakt, en ik rammelde zoo verschrikkelijk met de ketting, […] dat ik Sinter Klaas was, die nu reed (1792)

Monsterdier – eene koe-huid omgeslagen, zoo dat de hoornen vlak boven het gezicht kwamen, […] en de staart kronkelde achter aan. Heijningen Bosch, van, Mattheus (1796)

Een verdichte watergeest …], met welke schim men kinderen wel bang maakt Weiland, Petrus (1804)

Ha, daar heb ik je, welkom Zwarte Piet Hanegraaff, D (1805)

Sint Nicolaas Zie eens Mietje! anoniem (1810)

Onlangs hadden wij St. Nicolaas avond….verschrikken door […] een’ zogenaamden bullebak Es, van L en W. Brave (1813)

St. Nikolaas en het stoute Mietje Schonck, Everard Jan Benjamin (1814)

Dezen brengt hij, in den schoê, ,,Niets dan slechts een’ berken roê – Sint Nikolaas Schonk, Everhard Jan Benjamin (1814)

als gij niet stil zijt, dan komt de zwarte man! Als gij het niet spoedig doet, dan zal St. Nicolaas u medenemen Ewald, Johann Ludwig (1819)

Dat Sint Niklaas, manhaft, te paard, Pellecom, van Abraham Nicolaas (1821)

De Bullebak – Kleinen Andries Löhr, Johann Andreas Christian (1821)

Het Sint Nicolaas lekkers – Kleinen Andries Löhr, Johann Andreas Christian (1821)

De heilige gaat rond en reikt de berkenroê – Spanje van Loghem, Hendrik (1825)

Den zwarten knecht van St. Nikolaas met kettingen Bergh, Laurens Philippe Charles van den (1836)

Zoo spreekt men in Duitschland van Knecht Ruprecht en Knecht Nikolaas. Niermeyer, A (1840)

…en ziedaar de oorzaak, waarom de Duivel in het bijgeloof insgelijks met bespotting wordt bejegend. Niermeyer, A. (1840)

Nimmer, nimmer zal ik meer voor Sinter Klaas spelen Anoniem (1840)

Pieterman…daar wij al deze namen gerust kunnen aanmerken als op den Duivel overgevloeid van de Huisgeesten Niermeyer, Anthonie (1840)

Zwarte Piet, Joost, Jochem, Oude Joost, Oude Jochem, Hans, Hansneef, Hansmichel, Joris op de Stelten, Heintje Pik, Oom Hendrik, Hein en Heintjeman Niermeyer, A. (1840)

…dat onze Nikker overeenstemt met den oud-Noordschen Nikr, insgelijks een watergeest Vries, M. de (1843)

Ik wil het oude feest bezingen (Sint Nikolaas) Bevoort, Harme (1850)

Sint Nikolaas in den kinderkamer (Schenkman) Schenkman, Jan (1850)

wordende naar zijn zwart haar Heintje Pik genoemd.” Teenstra, M.D. (1858)

Zwart als roet…(tot nadeel voor mijn goed.) Florijn, D (1861)

…en zwarte Klaas of Haantje-Pik, kan je dan beet krijgen.” Louise (1863)

Nog herinner ik mij, onder de prettigste avonden, dien van Sinterklaas Keijser, Ernestine (1864)

Zijne knechts dragen zijne aantekeningboeken… 1870 Anoniem (1870)

En zoo deed ook Sinterklaas zijn intogt door den schoorsteenpijp, zonder dat iemand ooit heeft kunnen merken, dat zijn ,,slickerdemickjes” naar ’t roet smaakten. Gouw, ter Jan (1871)

…ten slotte was de heilige bisschop ook geen moriaan… Gouw, ter, Jan (1871)

Maar aan al die ….preeken… stoorden de Nederlanders zich niemendal… zij wisten…dat zij die ‘t beweerden te dwaas waren om aan te horen. Ter Gouw, Jan (1871)

…omringd door een hofstoet van zwarte knechts… nn (1872)

Wij hebben weinige dagen geleden, op nieuw St. Nicolaas gevierd nn (1873)

Sint Nicolaas komt in de stad, anoniem (1875)

St. Nicolaas met zijn zwarten knecht werd door 4 zwarte paarden door twee negers gereden nn (1876)

Sint Nicolaas-avond – Zwarte knecht/masker Goeverneur, J.J.A. (1880)

Schoorsteenvegersbaas, knecht van Sinterklaas De Rop, A.L. (1883)

Het is Sinterklaas. Iedereen is bezig geweest, om de cadeaus, zoo aardig mogelijk in te pakken. anoniem (1893)

Het doode Paard – W. Metz Tz. 1895 Metz, Willem Tz. (1895)

Winschoter Zwarte Pieten droegen ook mijters 1895 Winschoter Courant 6 december 1895. (1895)

…bepakt en beladen als Knecht Ruprecht . (1896) (1896)

Het St. Nicolaasfeest op Texel (1897)

maar ook Knecht Ruprecht – Zwarte Piet noemden de kinderen hem… nn (1913)

Hierop staan en liggen het speelgoed, de taai-taaipoppen en suikerbeesten die Sint en Piet ‘gereeje’ hebben. N. Mulders. (1928)

1934 De zevende geschminkte Zwarte Piet (1934)

1935 Organisatoren en stoet met Zwarte Pieten! (Intocht Amsterdam) nn (1935)

De Sinterklaastafel (bij de banketbakker) Kreijenbroek, Jan (2014)

Zwarte Piet is premodern en geen slaaf (2014)

Share