Roe/Gard/Gart


De roe of gard is een vast onderdeel van het Sint nicolaas feest (naast zwart gezicht, zak en ketting) en alhoewel door pedagogen in de ban gedaan als attribuut nog steeds goed bekend. De roe wordt vaak als strafwerktuig gezien, waarbij er soms mee achterna gezeten of geslagen werd, maar vaker nog werd een roe in een schoen gestoken ten teken van straf of als teken dat men te oud was om cadeautjes te krijgen. In dit laatste geval werd iemand soms ook afgezouten waarbij een zakje zou in de schoen werd achter gelaten. De roe staat ook voor vruchtbaarheid, iets dat zeer zeker een rol speelt in het Nederlandse Sint Nicolaasfeest waarbij deze als goedhuwelijksman (goedheiligman) bekend stond. In de samenvloeiing van de begeleider van Sint Nicolaas en Sint Nicolaas zelf is deze andere betekenis ook belangrijk. In andere Europese landen zien we het gebruik van de roe als vruchtbaarheidssymbool nog sterker terug.

Een symbool van vruchtbaarheid uit heidense tijden ook. Dit is nog steeds zichtbaar als vruchtbare jonge vrouwen met de roe worden geslagen zoals dat in andere regio’s gebeurt en ook op de waddeneilanden nog een rol speelt. In nederland wordt de roe officieel niet meer gebruikt, maar in traditionele Sinterklaasliedjes wordt hij nog steeds genoemd. Ook inpakpapier is er vaak mee versierd net als met andere symbolen uit de Sinterklaastraditie. En ook nu de roe geen grote rol meer speelt, worden kinderen in de aanloop naar het feest vaak gewaarschuwd lief te zijn omdat ze anders geen cadeautjes krijgen. Op die manier is de roe er eigenlijk nog steeds. Sint en Piet zelf kan het niet meer schelen of de kinderen stout zijn of lief! Dat zeggen ze ook tegen de volwassenen als ze het horen!  Hoewel de roe niet meer als bangmaker wordt ingezet, kan hij wel als accessoire meegedragen worden. Een teken ook van waar de figuur van Zwarte Piet vandaan komt.

NB: Andere kenmerken van de compaan van Sint zijn vaak huiden een hoorns. Soms is het zo dat een figuur alle kenmerken van de helper heeft en toch Klaas of Sinterklaas genoemd wordt. Hoe dit zit wordt verklaard in de tab Begeleiders van de Sint in Nederland onder  “Vermenging van Sint Nicolaas en zijn begeleider”. en bij het kenmerk duorol.

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
 1. 1316/1657 – Het volksgebruik was echter te diep ingeworteld; en in weêrwil van het verbod heeft later de viering van den St. Nicolaas-avond weder plaats gehad.
 2. 1779 – Op de markt van Sint Niklaas!
 3. 1814 – Dezen brengt hij, in den schoê, ,,Niets dan slechts een’ berken roê – Sint Nikolaas
 4. 1821 – De Bullebak – Kleinen Andries
 5. 1821 (1823) – Dat Sint Niklaas, manhaft, te paard,
 6. 1825 – De heilige gaat rond en reikt de berkenroê – Spanje (verbannen roe! niet gelukt)
 7. 1827 – The similarity between the Italian Beffana (Befana) and the ideal [black!] Sandy Claus of the American children is curious.
 8. 1829 – Nu trad de gewaande Sint Nikolaas een paar stappen naderbij en riep nog eens, met eene nagemaakte grove stem: “Zijn er ook stoute kinderen?”
 9. 1835/1840 – Nimmer, nimmer zal ik meer voor Sinter Klaas spelen (zwart momaangezicht)
 10. 1843 (1894) – Boems! d’r valt ‘n roei, en strompelt Pieter brommend uut de kas.
 11. 1873 – Wij hebben weinige dagen geleden, op nieuw St. Nicolaas gevierd
 12. 1880 – Sint Nicolaas-avond – Zwarte knecht/masker
 13. 1883 – Schoorsteenvegersbaas, knecht van Sinterklaas
 14. 1895 – Het doode Paard – W. Metz Tz.
 15. 1897 – Het St. Nicolaasfeest op Texel
 16. 1928 – Hierop staan en liggen het speelgoed, de taai-taaipoppen en suikerbeesten die Sint en Piet ‘gereeje’ hebben.
 17. 1934 – De zevende geschminkte Zwarte Piet
 18. 1810 – Sint Nicolaas Zie eens Mietje!
 19. 1814 – St. Nikolaas en het stoute Mietje
 20. 1850 (voor 1850) – Geen zwarte kop Met huiden om het lijf geslagen En hoornen op. Geen ketens ramm’len langs de keijen
 21. 1802 – … dat men, op den dag, die aan eenen roomschen Heiligen, St. Nikolaas genaamd, gewijd is, kerels verkleedde en zwart maakte, …
 22. 1821 – Al doet uw naam hen beven, Gij komt toch lekkers geven.[…] Dat nooit geen roede uw oog verschrikk’, Maar ’t loon der deugd uw ziel verkwikk’.
 23. 1822 – Waarom, met zoo benaauwden blik, Den schoorsteen ingekeken?… Geen bullebak is hij, geen akelig spook
 24. 1823 – “Met een’ zwaren stap ging hij nu langzaam in de kamer, bleef voor de kinderen staan met ene lage baard, grooten neus en eene gard in de hand.
 25. 1825 – zij zetten elk een’ nieuwen klomp, met hooi en haver gevuld, onder den schoorsteen, en vroegen wel vijf-en-twintig maal aan hun moeder, of zij geloofde, dat St. Nikolaas wat brengen zoude?”
 26. 1827 – en nu zagen wij, zoo wij meenden, duidelijk St. Nicolaas met een zwart gezigt, met eene ruige muts op, en eene zweep en roede in de hand, de deur uitsluipen.
 27. 1831 – “Men doet, namelijk, gelijk ieder weet, Sint-Nikolaas niet slechts verschijnen, om de kinderen vrolijk te maken,[…] met oogen van vuur, met kettingen, met beestenhuiden,
 28. 1834 – Daar speelt Sint Nikolaas de baas, […] Hij heeft een keten aan zijn been; Ik bid u, ga er toch niet heen,
 29. 1844 – of liever sporen daarvan hebben nagelaten, bewijzen de St. Nicolaas-mannen, St. N. varkens, en ander bakwerk; maar ook het geraas maken
 30. 1848 – En dan dat gerammel van ketens en dat geklets op klompen en dat vervaarlijk gebrom en gebrul….. foei!
 31. 1849 – “Ik heb ’t nog niet vergeten, dat hij mij, verleden jaar, in zijn zak wou stoppen en meênemen naar Spanje.”
 32. 1845 – Zie de maan schijnt door de bomen, makkers staakt uw wild geraas! (lied en muziek)
 33. 1849 (1852) – De deur slaat open en Sint-Nikolaas treedt in, Al grommend in den baard, die afstroomt van zijn kin; Een masker voor ’t gelaat – afschuwelijk van kleuren…
 34. 1860 – met de groote bisschopsmuts op het hoofd en voor het overige gehuld in een wollenkleed of in een beddelaken, vergezeld van zijnen minder heiligen dienaar, Pluto, Zwarteman, of knecht Ruprecht geheeten.”
 35. 1860 – Menig surprise wordt weêr verwacht
 36. 1860 – Kom, doe dat leelijk mom eens af
 37. 1860 – Misschien komt hij weer met vuurige oogen, met ketenen rammelend, in een beestenhuid… “dat praat ge hun… in nog geen eeuwen uit het hoofd.”
 38. 1820 – Kindereter – dat Sint Nicolaas geschenken bragt en dat hij eenen straffen vent den Kinderëter vooruitzond om te zien of zij zich zoo wel gedragen hadden…
 39. 1850 – Buiten het vertrek horen wij een zwaren stap en eene grove stem. […] Het is een nagemaakte Sint-Nicolaas, een schrikbeeld…
 40. 1860 (1861) – Amsterdammers, als goede Sint Niklaasmannen, […], in den nacht tusschen den 5den en 6den December, de schoenen en korfjes hunner kinderen met vergulde koek gevuld
 41. 1866 – …denk toch om je schoe […]Kreeg je morgen ‘reis een roê?
 42. 1869 – …hadden we kunnen vermoeden dat de angstverwekkende knecht met zijn bokkenfacie en zijn afzigtelijke horens de zoon van vaders oppasser was
 43. 1934 – … onder aanvoering van den echten Zwarte Piet, die de Hoofdpiet werd genoemd. (Het waren moet men weten echte negers uit Suriname, …) –
 44. 1915 – Children are afraid of the black servant, for he carries a long stick and a great bag.
 45. 1663 – Hy sit, en maeckt Sinte-Claes-garden;
 46. 1930 – Bij ons is er de Zwarte Piet uitgegroeid. Het woord nikker moet men niet misverstaan. Het betekent plaaggeest. Vgl. het Duitse necker.
 47. 1970 – Ons knechtje werd boos, hij bromde “boe hoe”, En riep: deze bengel krijgt zeker de roe! (Het knechtje van Sint Nicolaas)
 48. 1984 – Zwarte Piet, verhaaltjes en tekeningen van kinderen
 49. 1970/1980 Stoute kind’ren, zegt hij, krijgen knorren, zegt hij, of een zakje, zegt hij, met wat zout.
 50. 1874 – dat van eene roede geen sprake scheen te zijn, gansch in strijd met hetgeen ge in uw boekjes steeds van St. Nicolaas hadt gelezen; …
 51. 1877 – Hoe de goede bisschop op zijn gevleugeld paard gezeten en van zijn zwarten knecht vergezeld… halve takkenbossen bij wijze van gard in de hand.
 52. 1878 – … en zijn met de zak en roede gewapende knecht…
 53. 1884 – dat men hem later tot boeman gemaakt heeft, die bangmaakt door zijn zwarte knecht en liefst ook in roeden handelt om de stoute kinderen te straffen.
 54. 1792 – Elter, Geschwister und Gesinde bestreven sich um die Wetten den Kleinen, durch Mummereien Poldern und alle Alfanzereien unsers Knechts Ruprecht mit Furcht und Schrecken zu fullen, ehe sie ihnen den Himmel d.i. die Bescherungsstube aufthun.
 55. 1791 – … met bedreigingen van den zoognaamden bullebak, of den zwarten man, die hen zal medenemen of opeten, indien zij niet zoet zijn en daadlijk gehoorzamen?
 56. 1930 – dat de heilige man zich niet ontzag z’n knecht bij te staan bij het versjouwen der kist.
 57. 1637 – Nu op Krucken dan op Stelten, ‘t Is te deerlijck, maar Sint Felten Dans’op kromme voeten recht.
Tekstbron:
 1. 1810 – Het leerzame prenteboekje voor kinderen
 2. 1821 – Voorvallen en merkwaardigheden uit het leven van den kleinen Andries
 3. 1850 – Sint Nikolaas en zijn knecht (complete versie)
 4. 1871 – De Volksvermaken
 5. 1895 – Sint Nicolaas vertellingen – W. Mets
 6. 1850 – Sint Nikolaas en zijn knecht (incomplete versie dbnl)
 7. ca. 1900 – Sint Nicolaas en zijn knecht
Begeleiders:
 1. Hans Trapp
 2. Perchten
 3. Père Fouettard/Saint Fouettard/Vader Geselaar
Foto's:
 1. 1829 – De Nederlandsche kindervriend : in gedichtjes voor de welopgevoede jeugd
 2. 1913 – Sint Nicolaas-optocht door Utrechtse studenten
 3. 1914 – Sinterklaas met zijn Pieten, Bergen op Zoom
 4. 1920 – Piet en Sint te paard, Bergen op Zoom
 5. 1927 – Sinterklaas en Zwarte Piet (huisbezoek)
 6. 1927 – Sinterklaas en Zwarte Piet, school bezoek te Soest
 7. 1934 – Intocht amsterdam , met de zevende Piet
 8. 1935 – Vereniging ‘Sint Nicolaas voor allen’ (Nijmegen)
 9. 1940 – Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten, Reek
 10. 1942 – Intocht Sinterklaas, voor de oude Jongensschool, nu Johan Frisoplein 2
 11. 1942 – Intocht Sinterklaas, voor de oude Jongensschool, nu Johan Frisoplein 1
 12. 1944 – Intocht Sinterklaas met Pieten
 13. 1944 – St. Nicolaas in de schuilkelder van de school aan de Dominicanenstraat
 14. 1945 – Intocht Eindhoven
 15. 1945 – Sinterklaas bij de Vlisco
 16. 1948 – Intocht Marken, (maskers, roe, ketting)
 17. 1948 – Pieten met maskerade, roe, zak en ketting
 18. 1950 – Aankomst van Sint Nicolaas op het station Vught.
 19. 1952 – Zwarte Pieten (Sint-Ignatiuscollege te Amsterdam)
 20. 1952 – Sinterklaas en Zwarte Pieten gezelschap
 21. 1952 – Sinterklaas en Zwarte Pieten, Helmond
 22. 1952 – Zwarte Piet en Sint in Eindhoven
 23. 1953 – Sint op de Prins Willem I scouting groep 4 Eindhoven (ketting)
 24. 1960 – Intocht Assen
 25. 1960 – Sinterklaas en Zwarte Piet op school, Oosterpoort, Groningen
 26. 1960 – Zwarte Piet met roe, zak en ketting
 27. 1961 – Intocht Assen
 28. 1963 – Pieten te paard, intocht Bergen op Zoom
 29. 1964 – Intocht Surhuisterveen
 30. 1964 – Portretfoto (Sinterklaas-3 Pieten-2 herauten)
 31. 1965 – Zwarte Pieten, Oranje Vereniging Tivoli, Eindhoven
 32. 1982 – Onderzeedienst Sint Nicolaasfeest
 33. 2012- Ass de Kleeschen haut och bei Iech komm? (Luxemburg)
 34. 2014 – BEFANA CON BARBO
 35. 2014 – Krampus Travisio Italië
 36. 2015 – Tuifltog Sterzing Vipiteno
 37. Intocht in Mill, ca. ?
 38. Sinterklaas en Zwarte Piet (Berlicum)
 39. Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek bij een rooms-katholieke Zeeuwse familie in klederdracht
 40. Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek bij pastoor (Cromvoirt)
 41. 2013 – BELGIE – NIKOLAUS UND HANS MUFF
 42. 1960 ? – TSJECHIE – NARODNI – Čerti met roe
 43. 1948 – Piet heeft geen pruik en draagt een narrenmuts.
 44. 1996 – DUITSLAND-Nikolaus-und-Schwarzer-Pitt
 45. 1954 – Zwarte Pieten op scooters
 46. 1960 – Sinterklaas en Zwarte Piet, huisbezoek
 47. 1963 – Intocht Amsterdam
 48. 1929 – Speeltuinvereniging Vooruit; Vertrek van Sint Nicolaasoptocht (Ede)
 49. 1936 – Zwarte Piet draagt een masker
 50. 1923 – Klassenfoto met Sint en Piet
 51. 1934 – Amsterdamse Sinterklaasintocht met de 7! Zwarte Pieten.
 52. 1934 – De zevende Zwarte Piet
 53. 1911 – Sinterklaas, twee Zwarte Pieten en een figuur met puntmuts onder een baldakijn
 54. 1911 – Sinterklaas, twee Zwarte Pieten en een figuur met puntmuts voor een kerkportaal
 55. 1938 – Sint Nicolaasfeest voor allen in De Vereeniging te Nijmegen. Sinterklaas en Zwarte Piet (met ketting!)
 56. 1950 – Sint Piterfeest in Grou
 57. 1962 – Zwarte Piet op schoorsteen
 58. 1948 – Sinterklaas wordt geëscorteerd door twee Zwarte Pieten en inspecteert het ere-peloton Mariniers, Soerabaja 5 december 1948
Films:
 1. 1927 – Sinterklaas en Zwarte Piet (op een Ezel) bezoeken een school
 2. 1929 – Intocht Breda , schimmel op het dek!
 3. 1930 – Intocht Sinterklaas in roeiboot
 4. 1931 – Intocht Sinterklaas Oosterhout met Pieten te paard
 5. 1934 – Intocht Amsterdam
 6. 1934 – St. Nicholas Day In Austria Aka “Little Christmas” In Austria – Long Version
 7. 1941 – Sinterklaas, Zwarte Piet en herauten onder toezicht Duitse bezetter
 8. 1948 – Intocht Deventer
 9. 1948 – Sinterklaas intocht Deventer
 10. 1949 – Aankomst Sinterklaas, Zandvoort
 11. 1949 – Sinterklaas intocht Zandvoort
 12. 1950 – Balikpapan Sinterklaas
 13. 1950 – Intocht Assen (dl.2)
 14. 1950 – Sinterklaas intocht Assen
 15. 1950 – Sinterklaas intocht Tilburg
 16. 1952 – Intocht van Sinterklaas in Amsterdam
 17. 1958 – Sinterklaas in Waalwijk
 18. 1959 – Sinterklaasintocht (plaats?)
 19. 1960 – Intocht Brielle
 20. 1960 – Intocht Sinterklaas, Hoogeveen
 21. 1960 – Sinterklaas intocht Hoogeveen2
 22. 1968 – Intocht per trein, Velp
 23. 1969 – Intocht Baarn
 24. 1971 – Sinterklaas met Zwarte Pieten en herauten, Apeldoorn
 25. 1971 – Sinterklaas, Zwarte Pieten, Herauten, Spaanse edellieden Rotterdam
 26. 1975 – Kyllburg Eifel – Der heilige Nikolaus
 27. 1977 – Intocht Sleen
 28. 2010 – Krampuslauf Graz
 29. 2011 – Mikuláš
 30. 2012 – Kyllburg – Der heilige Sankt Nikolaus
 31. 2013 – Nikolaus und Krampus mit Tobias
 32. 2013 – Nikolausandacht Pfarrkirche Haiming
 33. 2014 – Krampus und Nikolaus Hausbesuch
 34. Sinterklaas door de jaren heen in Zeeland
 35. 2011 – Ei ei ei lo ass den Kleeschen hei !!! Luxemburg
 36. 2016 – Het geheim van de Zwarte Sinterklazen (Scheer -Wild Geraas)
 37. 1945 – Léiwe Kleeschen (gudde Kleeschen) – Ons verluere Sprooch – Luxemburg
 38. 1933 – Krampusumzug 1933 – Habergeiss
Illustraties:
 1. 1775 – Knecht -De nieuwe Sint Nicolaas-prent., Erven de Weduwe Jacobus van Egmont,
 2. 1797-1826 – Volksprent (houtsnede)
 3. 1806-1830 – Ziet Bisschop Sint Niklaas, ô Kindren hier te Paard! (Volksprent)
 4. 1810 – Sint Nicolaas- Zie eens Mietje
 5. 1814 – Sint-Nikolaas
 6. 1829 – Mietje en haar broertje, en andere vertellingen en gedichtjes voor lieve kinderen
 7. 1833 -1855 Volksprent, Sint Nicolaes te paerd gezeten1
 8. 1835 – Kinderspelen en vermakelijkheden-momaangezicht Sinterklaas
 9. 1840 – De beminnelijke Gerrit–Roelf Gerrit Rijkens
 10. 1840 – Sint te paard met een roetzwarte knecht als rasechte boeman
 11. 1846 – Sinterklaassjabloon lijkend op Beminnelijke Gerrit
 12. 1869 – Der Niklo (St. Nicolaus) Abend – Kollarz
 13. 1869 – Intocht met donkere figuur
 14. 1870 – Nicolaus ist nicht so schlimm.
 15. 1874 – Als St. Niklaas verschijn ik nu
 16. 1880 – Zwarte/gemaskerde knecht uit Proza en Poezie van Goeverneur
 17. 1881 – Tante Jet als Zwarte Klaas
 18. 1883 – Voor den knecht van Sinterklaas Speelt de schoorsteenvegers baas;
 19. 1885 – Tekening bij de Opera Mikuláš (Tsjechië )
 20. 1885-1890 Sint Nicolaasspel
 21. 1890 – St. Nicolaasspel
 22. 1892 – Sint met bezem-Echo van het Zuiden
 23. 1892 – Sint met roe op paard – Echo van het zuiden
 24. 1895 – Gravure uit het blad ‘Katholieke Illustratie
 25. 1895 – Zwarte Knecht – Het doode paard. W. Mets Tz.
 26. 1900 – De Zwarte Sinterklaas van de Veluwe
 27. 1960 – Vroom & Dreesman reclame – Zwarte Piet met ketting
 28. Belgische Centsprent – knecht
 29. Belgische Centsprent – La saint Nicolas et saint Fouettard
 30. Belgische centsprent – zwarte knecht
 31. jaartal onbekend – Knecht Ruprecht met hoorns
 32. Jr. 80 – Illustratie snoepverpakking jaren
 33. Mikuláš a čert a anděl (Tsjechië)
 34. Sint Nicolaas met Heraut, Centsprent
 35. Veluwse Sinterklaaskerel
 36. 1821 – Sint Nikolaas
 37. 1835 – Illustratie naar schilderij Jan Steen (katholieke versie)
 38. 1849 – plaat 3 Daarop greep hij Alexander aan, lag hem over zijn knie en gaf hem zo’n duchtig pak slagen – Sint Nikolaasvertellingen (Van Schaick)
 39. 1850 – Sinterklaas (Kindervreter)
 40. 1850 – In plaats van wat moois, eene roede. In plaats van een vrolijk gezicht…. tranen;…
 41. 1762 – Maria Christina van Oostenrijk (1742-1798)
 42. 1876 -Kinderfeesten
 43. 1915 – Sunbonnet babies in Holland
 44. 1947 – Illustratie ‘Sint Nicolaasfeest’ in modern jasje
 45. 1958 – Intocht Amsterdam
 46. 1944 – Ketting en een zakje zout in een liederenbundel
 47. ca. 1900 – Sint Nicolaas en zijn knecht
 48. Jaren 60 – Sinterklaasmorgen (Roe)
 49. 1930 – Advertentie illustratie
 50. 1970/1980 of een zakje, zegt hij, met wat zout -1
 51. 1970/1980 of een zakje, zegt hij, met wat zout -2
 52. Vóór 1900 – Duits bordspel – St. Nikolausspiel
 53. 1885 – Piet op paard
 54. Vóór 1970 – Zak zout / Roe
 55. 1900 – Boekje: Rijmpjes en Raadgevingen (surprise)
 56. Jaren 60 – ‘Wildgeraas’ Kloppen en bonzen op ramen en deuren.5
 57. Jaren 60 – Schoen zetten, Wortel, Roe
 58. Vóór 1965 – Sinterklaaspapier – Inpakpapier
 59. Vóór 1950 – Sinterklaaspapier / Inpakpapier
 60. Vóór 1990 – Sinterklaaspapier / Inpakpapier
 61. 1942 – dreigt met roe… kijkt grijnzend aan
 62. Jaren 60 – ‘Wildgeraas’ Kloppen en bonzen op ramen en deuren
 63. 1936 – Sinterklaastafel / Roe
 64. 1900 / 1925 – Het amusante V & D spel voor de jeugd
 65. 1881 / 1893 – Bordspel
 66. 1890 – Mand met Sinterklaascadeaus
 67. 1934 – Kind met de roe. (De Gruyter’s Reclame / Brochure)
 68. 1890/1900 – Huisbezoek / Geschenken / Mand
 69. 1955 – Sint Nicolaasfeest kenmerken / Sinterklaaspapier
 70. 1960 – St. Nicolaasfeest kenmerken / Sinterklaaspapier
 71. 1986 – St. Nicolaasfeest kenmerken / Sinterklaaspapier
 72. 1985 – St. Nicolaasfeest kenmerken / Sinterklaaspapier
 73. 1955 – St. Nicolaasfeest kenmerken / Feestmaandpapier
 74. 1960 – Sinterklaaspapier (Stout kind in de zak)
 75. 1800 / 1833 – Volksprent ‘Leven van St. Nicolaas – Vie de Saint Nicolaas
 76. 1850 / 1870 – Volksprent
 77. 1812 / 1850 – Volksprent
 78. 1833 / 1855 – Volksprent ‘Sint Nicolaes te paerd gezeten…’2
 79. 1873 – Boek ‘St. Nicolaas A.B.C.’
 80. 1955 – Sinterklaasfeest / Verwijzend vingertje van de Sint
 81. 1955 – Zwarte Piet / Ezel
 82. 1950 /1960 – Etalageplaat
 83. 1960 – Papieren schaal (Lekkernijen)
 84. 1960 – Sinterklaaspapier / Bakje opzetten
 85. Uit Magisk Jul (Noorwegen)
Postkaarten:
 1. Hier Saint Nicolas genoemd
 2. Kerstman met roe (Finland)
 3. Kind doet Krampusimitatie
 4. Krampus
 5. Krampus (met cape) zittend op schoorsteen
 6. Krampus kijkt door het raam
 7. Krampus meisjes fruit winter
 8. Krampus op de schoorsteen
 9. Nikolo und Krampus (Ernst Kutzer)
 10. Père Noel bij de schoorsteen (2 maal)
 11. Sint met roe (1)
 12. Sint met roe (2)
 13. Sinterklaas postkaart jaren 60
 14. Nederlandse tekst, waarschijnlijk buitenlandse postkaart
 15. 2016 – Postkaart ‘Saint Nicolas des Lorrains’
Schilderijen:
 1. 1665 – Het Sint Nicolaas Feest (2)- Katholieke Versie
 2. 1670 – Het Sint Nicolaas Feest (1) – Protestantse Versie
 3. 1685 – Richard Brakenburgh / ‘Het Sint Nicolaasfeest’
 4. 1703 – Feestelijkheden van Sint Nicolaas , Matthijs Naiveu
 5. 1770-1825 St Nicolaas Avond van S.A. Krausz
 6. 1870 – Pieter-mijn-knecht van Gaetano Chierici
 7. Sint Nicolaasspel met geschenken in de manden
 8. 17de eeuw – ‘Aquarel’ Cornelis Dusart.
 9. 1991 – Chocoladefiguur Zwarte Piet met roe en zak
 10. 1690 – ‘Het Sint Nicolaasfeest’ / Richard Brakenburgh
 11. 1700 / 1899 – Sint Nicolaasfeest (schilderij)