Nederland


Begeleiders:
 1. Zwarte Piet
Teksten:
 1. 1720 – …Sint Niklaas met zyn paardje ter schoorsteen inkomt…
 2. 1935 – Organisatoren en stoet met Zwarte Pieten! (Intocht Amsterdam)
 3. 1613 – Bisschop der kinderen (Oldenzaal)
 4. 1752 – Dat Sinter-klaas Den ouden baas…
 5. 2014 – Overzicht – De Sinterklaastafel (bij de banketbakker)
 6. 1836 – Den zwarten knecht van St. Nikolaas met kettingen
 7. 1631 – Dese selfde voorgaande meening
 8. 1645 – Heer! ’t is morgen Sinterklaas; De Bruigom moet,[…]Sijn Bruidje deze nacht wat in ‘er schoentje geven.
 9. 1819 – als gij niet stil zijt, dan komt de zwarte man! Als gij het niet spoedig doet, dan zal St. Nicolaas u medenemen
 10. 1766 – Dus al wat onder naam van diergelyke grollen (Zwarte Piet)
 11. 1678 – Een St. Nikolaas Avond – “Ze hebben in Sint Niklaas kraamen Me wat Klaas-goet opgedaan” Die men moe was in sijn Spanjen…
 12. 1779 – Op de markt van Sint Niklaas!
 13. 1679 – Hare kinderen een deel leugens wijs maecken van een seeckere paepsche sanct/ ghenaemt S. Claes/
 14. 1835/1840 – Nimmer, nimmer zal ik meer voor Sinter Klaas spelen (zwart momaangezicht)
 15. 1821 (1823) – Dat Sint Niklaas, manhaft, te paard,
 16. 1897 – Het St. Nicolaasfeest op Texel
 17. 1928 – Hierop staan en liggen het speelgoed, de taai-taaipoppen en suikerbeesten die Sint en Piet ‘gereeje’ hebben.
 18. 1765 – Wilje jou schoen van Nacht niet voor mijn Bed komen zetten?…
 19. 1850 (voor 1850) – Geen zwarte kop Met huiden om het lijf geslagen En hoornen op. Geen ketens ramm’len langs de keijen
 20. 1736 – In Holland ziet men het gemeene volk eenigen tyd voor Kersmis byna eene volkomene mascarade aanrechten
 21. 1668 – Kupido schoen-zetter – “Om Sinter Klaes, en hy verzocht, Dat hy zijn Schoentje brengen moght”
 22. 1667 – Lof van Sinter Claas Brande wijn
 23. 1913 – maar ook Knecht Ruprecht – Zwarte Piet noemden de kinderen hem…
 24. 1864 – Nog herinner ik mij, onder de prettigste avonden, dien van Sinterklaas
 25. 1719 – Och! Mogt die Sint Niklaas wat dikwils by my koomen,
 26. 1893 – Het is Sinterklaas. Iedereen is bezig geweest, om de cadeaus, zoo aardig mogelijk in te pakken.
 27. 1644 – Oranje Roock: onder de vlaemsche Biekorf, verdryvende de gantsche swerm der Roomsche Honigslickers,
 28. 1873 – Wij hebben weinige dagen geleden, op nieuw St. Nicolaas gevierd
 29. 1667 – Op een Sinter Klaas-gift van Glas geblasen
 30. 1644 – Sint Niclaes. den 6. December.
 31. 1875 – Sint Nicolaas komt in de stad,
 32. 1810 – Sint Nicolaas Zie eens Mietje!
 33. 1316/1657 – Het volksgebruik was echter te diep ingeworteld; en in weêrwil van het verbod heeft later de viering van den St. Nicolaas-avond weder plaats gehad.
 34. 1880 – Sint Nicolaas-avond – Zwarte knecht/masker
 35. 1814 – Dezen brengt hij, in den schoê, ,,Niets dan slechts een’ berken roê – Sint Nikolaas
 36. 1850 – Sint Nikolaas in den kinderkamer (Schenkman)
 37. 1659 – Dat de Jonghe-luy hem loven met geraes. […] W’ hebben immer een veel goeder Sinte Claes:
 38. 1654 – Sinter Klaas voor de kinderen
 39. 1709 – Sinterklaaszang, aan Fillis
 40. 1814 – St. Nikolaas en het stoute Mietje
 41. 1748 – Toen Zwarte Sinterklaas reed met zyn Rott op stelten.
 42. 1732 – Van Nikolaus, den 6. December.
 43. 1718 – Wens ik hem dat al het Roet: Valt uyt d’Schoorsteen op syn Snoet.-Vrysters Klagt, Over Sint Nicolaes
 44. 1895 – Winschoter Zwarte Pieten droegen ook mijters
 45. 1669 – Dienm’ in zijne tyen, noemden Sinter Klaas
 46. 1870 – Zijne knechts dragen zijne aantekeningboeken…
 47. 1655 – ZInter-Klaas heeft van de nacht
 48. 1730 – Zinter-Klaas Vreugd
 49. 1840 – Zoo spreekt men in Duitschland van Knecht Ruprecht en Knecht Nikolaas.
 50. 1805 – Ha, daar heb ik je, welkom Zwarte Piet
 51. 1708 – “Die zwarte bullebak, mismaakt van top tot teen”
 52. 1840 – …en ziedaar de oorzaak, waarom de Duivel in het bijgeloof insgelijks met bespotting wordt bejegend.
 53. 1840 – Zwarte Piet, Joost, Jochem, Oude Joost, Oude Jochem, Hans, Hansneef, Hansmichel, Joris op de Stelten, Heintje Pik, Oom Hendrik, Hein en Heintjeman
 54. 1840 – Pieterman…daar wij al deze namen gerust kunnen aanmerken als op den Duivel overgevloeid van de Huisgeesten
 55. 1871 – En zoo deed ook Sinterklaas zijn intogt door den schoorsteenpijp, zonder dat iemand ooit heeft kunnen merken, dat zijn ,,slickerdemickjes” naar ’t roet smaakten.
 56. 1813 – Onlangs hadden wij St. Nicolaas avond….verschrikken door […] een’ zogenaamden bullebak
 57. 1861 – Zwart als roet…(tot nadeel voor mijn goed, want dat wordt daardoor…)
 58. 1821 – De Bullebak – Kleinen Andries
 59. 1821 – Het Sint Nicolaas lekkers – Kleinen Andries
 60. 1863 – …en zwarte Klaas of Haantje-Pik, kan je dan beet krijgen.”
 61. 1858 – wordende naar zijn zwart haar Heintje Pik genoemd.”
 62. 1722 – “Nikker is een naam, dien men aan den duivel geeft
 63. 1804 – Een verdichte watergeest […], met welke schim men kinderen wel bang maakt
 64. 1843 – …dat onze Nikker overeenstemt met den oud-Noordschen Nikr, insgelijks een watergeest
 65. 1783 – Dien Sinterklaas op stelten/ Sint Felten
 66. 1825 – De heilige gaat rond en reikt de berkenroê – Spanje (verbannen roe! niet gelukt)
 67. 1883 – Schoorsteenvegersbaas, knecht van Sinterklaas
 68. 1895 – Het doode Paard – W. Metz Tz.
 69. 1934 – De zevende geschminkte Zwarte Piet
 70. 1768 – “Vrees niet, en maak niet veel geraas, Ik ben ‘t; ik toon u Nicolaas.”
 71. 1896 – …bepakt en beladen als Knecht Ruprecht .
 72. 1871 – Maar aan al die ….preeken… stoorden de Nederlanders zich niemendal… zij wisten…dat zij die ‘t beweerden te dwaas waren om aan te horen.
 73. 1871 – …ten slotte was de heilige bisschop ook geen moriaan…
 74. 1780 – Sinter Klaes sal Peet dan wesen, De naem van ‘t kint sal Klaesje zijn,
 75. 1772 – Noch deeze Week valt de beroemde St. Nicolaasdag in: waarop ik in myne jeugd al vry sterk gesteld was, en dien ik niet gaarne zou hebben zien afschaffen
 76. 1773 – “Ook reed Sint Nikolaas nooit voor my, vermits ik volstrekt weten wilde hoe hy met paard en al over de daken en door de schoorstenen heen komen konde.”
 77. 1780 – Hoe Sint Niklaas ons zal verblijen! Wat hij voor ons reeds heeft gereed!”
 78. 1781 – Klaasje en Pietje – dan verschijnt de Zwarte Man
 79. 1792 – mijn bakhuis had ik zwart gemaakt, en ik rammelde zoo verschrikkelijk met de ketting, […] dat ik Sinter Klaas was, die nu reed
 80. 1780 (1796) – Monsterdier – eene koe-huid omgeslagen, zoo dat de hoornen vlak boven het gezicht kwamen, […] en de staart kronkelde achter aan.
 81. 1788 – By helderen dag rydt een Man, in het wit gekleed, en zeer fraai versierd, te paard door de straaten der Steden. (ook: Sint Nikolaas/Klaas Vaak)
 82. 1876 – St. Nicolaas met zijn zwarten knecht werd door 4 zwarte paarden door twee negers gereden
 83. 1893 – Sinterklaas is bij ons geweest […], of eigenlijk zijn knecht.
 84. 1827 – The similarity between the Italian Beffana (Befana) and the ideal [black!] Sandy Claus of the American children is curious.
 85. 1781 – blyft het evenwel waar, dat ook de ouden elkander wel een St. Nicolaas geschenk koopen
 86. 1782 – … wy gaven aan ieder der twee kindertjes een koekje en een popje; en toen waren de kindertjes ook zoo bly!
 87. 1887 – Intocht in Apeldoorn
 88. 1749 – …hen dreigen, dat, als ze niet zoet zyn, de zwarte man, Piet met de pooten enz, hen zal by komen
 89. 1789 – …wanneer de ouders een van beiden de rol van Sint Nikolaas speelden, en de kinderen met een holle stem, uit een van de hoeken van de kamer tot gehoorzaamheid aanspoorden;/wit paard
 90. 1843 (1894) – Boems! d’r valt ‘n roei, en strompelt Pieter brommend uut de kas.
 91. 1852 – Kwam Nieklaas, die goede Sant, Naar gewoonte weêr in ‘t land, (Jan Vernielal)
 92. 1799 (1800) – “Op alle Dorpen word het Feest van St. Nikolaas gevierd. Op eenigen derzelven rijd één, somstijds twee Menschen op één Paard, dan rond
 93. 1829 – Nu trad de gewaande Sint Nikolaas een paar stappen naderbij en riep nog eens, met eene nagemaakte grove stem: “Zijn er ook stoute kinderen?”
 94. 1882 – Intocht in Groede (Zeeland)
 95. 1790 – Dien Sinterklaas op stelten/ Sint Felten
 96. 1840-1849 (184?) – Jaagt elkanderen geenen schrik aan. (momaangezicht St. Nicolaas)
 97. 1794 – Zo dra de kinderen weeten, wie die bullebak of de zwarte man is, dan lachen zij er mede
 98. 1800 – Sint Niklaas is ’t niet, ô neen! Die, gelyk een- spooker, ’s Nachts u door den Schoorsteen heen…
 99. 1801 – Daar elk met zang zich naar den schoorsteen hield gekeerd
 100. 1802 – … dat men, op den dag, die aan eenen roomschen Heiligen, St. Nikolaas genaamd, gewijd is, kerels verkleedde en zwart maakte, …
 101. 1802 – Zij laggen om Zint Nicolaas Die met een ketting loopt, En maakt een drommels groot geraas 
 102. 1809 – Want offschoon beiden een paar deftige Heiligen zijn, scheppen de vrome Kristenen ‘er toch een boosaardig vermaak in, om ter hunner eere, elkander, en hun kinderen, de stuipen op het lijf te jagen
 103. 1810 – En, s’avonds dan zijn al de winkels van de suikerbakkers, met kaarsjes verlicht, en met suiker-poppetjes opgeschikt.
 104. 1811 – want grooter en leelijker bullebak, als jij bent, heb ik nog op geen’ St Nikolaas avond gezien.
 105. 1813 – “Oranje St. Nicolaaszang.”
 106. 1813 – Wel, om dat Sint Niclaas nu rijd, daarom, En d’Erfvorst, aan ons zoo veel waard, Op Sint Niclaasdag ook verjaard;
 107. 1840 – ter zake van den intogt op den 5 December, de zoogenaamde Sint Nicolaas-avond […] één dag vervroegd en op Vrijdag den 4den dier maand zal plaats hebben
 108. 1900 (eeuwenlang) – Gouden Engel – uitgesteld Sinterklaasfeest West-Friesland
 109. 1880 – Lange tijd werd in West-Friesland door de kinderen op de avond van vijf december ‘stoeltje gezet’.
 110. 1814 – “St. Nikolaas is een plegtige en vrolijke dag voor de kinderen in ons vaderland…”
 111. 1815 – daarom is het bangmaken van jonge kinderen, voor bullebakken, zwarte mannen, voor St. Nicolaas, of wat van die natuur meer zij hoogst berispelijk
 112. 1817 – “Ik zal op St. Niklaas, u zoenen als ik kan,[….] Verkleed en zwart gemaakt, komt Jan het huis in, maar…”
 113. 1821 – Al doet uw naam hen beven, Gij komt toch lekkers geven.[…] Dat nooit geen roede uw oog verschrikk’, Maar ’t loon der deugd uw ziel verkwikk’.
 114. 1821 – dat de ketting, even als van St. Niklaas, ons, onder meer, bijzonder behaagde.
 115. 1822 – Waarom, met zoo benaauwden blik, Den schoorsteen ingekeken?… Geen bullebak is hij, geen akelig spook
 116. 1823 – “Met een’ zwaren stap ging hij nu langzaam in de kamer, bleef voor de kinderen staan met ene lage baard, grooten neus en eene gard in de hand.
 117. 1825 – zij zetten elk een’ nieuwen klomp, met hooi en haver gevuld, onder den schoorsteen, en vroegen wel vijf-en-twintig maal aan hun moeder, of zij geloofde, dat St. Nikolaas wat brengen zoude?”
 118. 1827 – en nu zagen wij, zoo wij meenden, duidelijk St. Nicolaas met een zwart gezigt, met eene ruige muts op, en eene zweep en roede in de hand, de deur uitsluipen.
 119. 1828 – Wij denken om geen’ zwarten man, Maar wel om het loon der deugd.”
 120. 1829 – En van een’ Zwarten man, Die in den avond dan Den schoorsteen uit kwam rijden. Hij heette Sinterklaas,…
 121. 1830 – Nu zongen allen: Sint Nic’laas, Komt morgen weêr te paard!
 122. 1830 – Moeder en vader hadden haar gezegd, dat het sprookjes waren, als men vertelde, dat Sint Nicolaas door den schoorsteen kwam om lekkers te brengen of bang te maken.
 123. 1830 – “Toen ik het rijtuig zag naderen, klopte mij het hart als een kind, dat om den wille van het speelgoed naar de gevreesde gedaante van Sint Nicolaas verlangt
 124. 1831 – “Men doet, namelijk, gelijk ieder weet, Sint-Nikolaas niet slechts verschijnen, om de kinderen vrolijk te maken,[…] met oogen van vuur, met kettingen, met beestenhuiden,
 125. 1831 – “Anders komt de Bullebak, “En die steekt u in zijn’ zak.”
 126. 1832 – “Maar de ware held is ook geen barsche kater, die iedereen durft brutaliseren, […] hij praat niet onnatuurlijk, bar en brommende, als Sinterklaas, die de kinderen naar bed jaagt
 127. 1833 – “De andere kindertjes weten niet beter, of daar bestaat nog een Sint Nikolaas, en men maakt hen doorgaans bevreesd met den een of anderen wonderlijk aangekleeden of opgeschikten man.”
 128. 1833 – “Zij echter, die ter sluik op het St. Nicolaas feest hadden rondgewandeld, vonden, te huis komende, de Pietermanknecht te hunnent…
 129. 1834 – Daar speelt Sint Nikolaas de baas, […] Hij heeft een keten aan zijn been; Ik bid u, ga er toch niet heen,
 130. 1835 (1834) – “…van waar het gekomen is, dat men u soms heeft willen wijsmaken: dat Sint-Nikolaas des nachts te paard rondrijdende, u zijne geschenken door den schoorsteen […]deed toekomen;
 131. 1836 – Voor jongen en voor ouden. Komt, vieren we ook met zoet geraas Het vrolijk feest van Sint-Niklaas
 132. 1837 – Zij nam zich daarbij in acht, den goeden Kinder-heilig niet tot een’ bullebak te maken
 133. 1837 – Sint Nikolaas, Die lekkre baas
 134. 1837 – Wij geven van dien overvloed, Een deel aan arme kind’ren…
 135. 1837 – … zij weten, dat St. Nicolaas niet door den schoorsteen komt; dat “wie aan een’ zwarten man gelooft, van zijn verstand beroofd is!”
 136. 1838 – En werkelijk zag ik in mijne verbeelding, hoe menige aanvallige de sierlijke surprise met blijde verrassing ontving,”
 137. 1840 – Willem en Doortje wijsmaken, dat Sint Nikolaas dezen nacht rijden zal en dan bij haar schoentje met hooi wat Nikolaas-popjes zetten en in het raam en op den schoorsteenmantel, o, wat zullen zij dan opzien en in de handjes klappen!”
 138. 1840 – en nu zult gij er wel op rekenen, dat Sint Nikolaas bij mij ook aan u gedacht heeft…
 139. 1848 – “Wel jongen! daar kwam hij [sint Nicolaas] zoo zwart als een schoorsteenveger, met kettings omhangen, bij ons in de kamer.
 140. 1844 – of liever sporen daarvan hebben nagelaten, bewijzen de St. Nicolaas-mannen, St. N. varkens, en ander bakwerk; maar ook het geraas maken
 141. 1845 – …nadat de Heilige man, onder allerlei afzigtelijke gedaanten, zich des avonds te voren van de braafheid en gehoorzaamheid der kleinen overtuigd heeft…
 142. 1846 – Men verkleedt zich dan ook wel eens, en rammelt met een’ ketting.
 143. 1847 – Daar was Sint Nikolaas waarlijk te goed en vriendelijk voor, om na zijnen dood voor een’ bullebak gebruikt te worden.
 144. 1847 – Ik zag: hij was een goede man, ’t Was louter voor de grap.
 145. 1848 – En dan dat gerammel van ketens en dat geklets op klompen en dat vervaarlijk gebrom en gebrul….. foei!
 146. 1849 – “Ik heb ’t nog niet vergeten, dat hij mij, verleden jaar, in zijn zak wou stoppen en meênemen naar Spanje.”
 147. 1838 (1849) – eene oude vrouw (somwijlen speelt ook een man deze rol) met zwarte kleederen en een met roet besmeerd aangezigt: dit is de befana, het spook..[…] Deze vertooning met onze st. Nicolaas-verschijning verwant…”.
 148. 1832 – Zwarte Klaas, de god der schoorsteenvegers…
 149. 1849 – zoo als thans nog wel onverstandige lieden hunne kinderen met den bullebak, den zwarten man bang maken en naar bed jagen. Gij weet zelf wat voor fratsen met Sinterklaas worden uitgevoerd.
 150. 1849 – Met eene vreesachtige houding wees het naar den schoorsteen, en kon van schrik naauwelijks zeggen, dat de zwarte man daar was. (schoorsteenveger)
 151. 1850 – Deel suiker, lekkers, marsepijn Aan kind’ren, die gehoorzaam zijn
 152. 1845 – Zie de maan schijnt door de bomen, makkers staakt uw wild geraas! (lied en muziek)
 153. 1849 (1852) – De deur slaat open en Sint-Nikolaas treedt in, Al grommend in den baard, die afstroomt van zijn kin; Een masker voor ’t gelaat – afschuwelijk van kleuren…
 154. 1853 – Een reizende hansworst te paard of op klompen, een vervaarlijk spook met rammelende kettingen in den schoorsteen om de kleine kinderen bang te maken… (ook Popanz)
 155. 1854 – “, en op Sint Nicolaasavond geen bisschop gezien of hy had een zwart gezicht, rammelde vervaarlijk met ketenen en vroeg met een holle stem: zijn hier ook stoute kinderen!”
 156. 1855 – “die snottige stinkerde Sin-ther Klaas, met zijn gezicht zoo zwart,”
 157. 1856 – “Daar lig ik te droomen: St. Nikolaas rijdt met zijn’ schimmel den schoorsteen in, in de kamer – naar de tafel – een grooten zak neemt hij van het paard – hij tast er in – hij…. ik ben weêr wakker. “
 158. 1860 – met de groote bisschopsmuts op het hoofd en voor het overige gehuld in een wollenkleed of in een beddelaken, vergezeld van zijnen minder heiligen dienaar, Pluto, Zwarteman, of knecht Ruprecht geheeten.”
 159. 1860 – Menig surprise wordt weêr verwacht
 160. 1860 – Kom, doe dat leelijk mom eens af
 161. 1860 – Misschien komt hij weer met vuurige oogen, met ketenen rammelend, in een beestenhuid… “dat praat ge hun… in nog geen eeuwen uit het hoofd.”
 162. 1859 – “Menigeen laat hem vergezellen door een ander personaadje, een neger die onder den naam van “Pieter mijn knecht” niet minder populair is dan de Heilige Bisschop zelf.”
 163. 1801 – Wat is Sint Nicolaas toch goed, mijn trommel is gevuld…
 164. 1850 – Buiten het vertrek horen wij een zwaren stap en eene grove stem. […] Het is een nagemaakte Sint-Nicolaas, een schrikbeeld…
 165. 1835 – knevels… welke gij u te Sint Nicolaas met gebrande kurk gemaakt hebt
 166. 1860 (1861) – Amsterdammers, als goede Sint Niklaasmannen, […], in den nacht tusschen den 5den en 6den December, de schoenen en korfjes hunner kinderen met vergulde koek gevuld
 167. 1870 – wij kopieëren zoo goed wij kunnen de verschrikkelijke Sint Nicolaassen, […] en wij oefenen ons, om eens zeer leelijk voor den dag te komen, met ketens en een zwart gezigt […] men moet de krulkopjes dan nog een beetje geestig weten schrik aan te jagen.”
 168. 1866 – Rijk en arm op Sint Nikolaas
 169. 1866 – De grooten noemen hem Geweten. – Gij noemt hem maar den Zwarten Man.
 170. 1866 – …denk toch om je schoe […]Kreeg je morgen ‘reis een roê?
 171. 1866 – “Sint Niklaais avond, als de schoe gezet wordt.”
 172. 1866 – verbeeld door verpoetste, vermomde, gemaskerde en verkleede lieden; rondom liepender, hoe zal ik ze heeten? menschen? in beestenvellen en met steerten en hoorns aan
 173. 1720 – Schoon Sinte Klaas, nog voor de Kind’ren niet en ryd, Zoo is hy dog by myn gekoomen voor zyn tyd,
 174. 1720 – By dit geluk heeft Sinte Klaas zoo sterk gere’en, Als nimmer is geschied in eenig Jaar voorle’en
 175. 1720 (eerder per abuis 1717) – Een Amsterdammer kwam gekleed als Harlekien, In schyn van Sinte Klaas, en deelden aan hun meeden
 176. 1720 – Ik had gehoopt een Vrouw te krygen van Sint Klaas
 177. 1866 – “die voorstelling dat Sint-Nicolaas gevolgd door een knecht, rondrijdt op zijn witten schimmel slechts eene wijziging van de reis, die Wodan, de god der elementen, ’s winters deed met zijn knecht Ruprecht, om overal zegen te verspreiden.”
 178. 1869 – …hadden we kunnen vermoeden dat de angstverwekkende knecht met zijn bokkenfacie en zijn afzigtelijke horens de zoon van vaders oppasser was
 179. 1872 – Mijn Sinterklaas was een man te voet met een grove pij en een bonte muts. Achter zich aan sleepte hij een ketting, die over de steenen in onzen gang kletterde […] Ze hadden hem over de daken hooren rijden. Het hinneken van zijn paard had hen uit den slaap gehouden. Zijn zwarte knecht had kist bij kist door den schoorsteen leeggestort.”
 180. 1870 (1872) – Zijn trouwe knecht Ruprecht verzelt hem. Schimmel is beladen met pakken en zakken vol van alle denkbare kostelijkheden, hoewel er ook een groote zak langs zijne zijden hangt, bestemd tot ontvangst van…
 181. 1809 – Die ketting tel ik niet, al maakt ze wat geraas, Al zien de kinderen my aan voor Sinterklaas;
 182. 1940 – Een ludiek protest tegen de verduistering.
 183. 1937 (eerder al) – …omdat St. Nicolaas volgens hem door de schoorsteen kwam, besmeurde hij dat pak geheel met houtskool…
 184. 1800 – Sinterklaas… zwarten Man…Piet Poot
 185. 1863 – … dat de volwassenen ijverig zorgen, dat het niet enkel tot de kinderen blijft bepaald. Vrienden wisselen op dien dag hunne geschenken…
 186. 1923 – Ook zal ik niet met Grimm…deze midwinterfiguur uitsluitend aanvaarden als een gekerstende Wodan-herinnering…
 187. 1960 – Honderd Hollumer Sinterklazen deinden loeiend door het dorp
 188. 1961 – ‘t Heerlijk avondje is er bijna
 189. 1951 – Levende Sinterklaasgebruiken op de Friese Waddeneilanden
 190. 1905 – wanneer men nog te Grouw Sint Pieter met z’n zwarte gezicht, z’n rammelende ketting aan ‘t been zomaar in de gang van de huizen komt, wanneer zwarte Piet z’n rondreis met Sinterklaas doet,…
 191. 1878 – Sinterklaas […] de ketting aan zijn been verried hem reeds huizenver.
 192. 1898 – Vader staat op en gaat de kamer uit.
 193. 1891 – … met zijn knecht, de zwarte Jan, met een ketting aan het been.
 194. 1657 – ‘t Is even vijftig jaar geleeden, dat Sinterklaas heel mild van hand…
 195. 1892 – Hantje Plus is in de friesche Woudstreken een kinderschrik.
 196. 1938 – … zodat nie zoo duidelijk opviel, dat Assiepan in den modder gelegen had, Zwart bij zwart.
 197. 1938 – Welke Sinterklaas of Assipan R deze verrassing heeft bereid..
 198. 1936 – Ge weet die spulde veur Assiepan, veur zwarten knecht.
 199. 1894 – 2. Sint Nicolaas te paard, 3. Assiepan
 200. 1918 – gevolgd door zijn onafscheidelijken knecht Assipan.
 201. 1928 – Trui was Assiepan…gegrimeerd mee ‘n hand vol roet.
 202. 1930 – de spullen veur assiepan en veur d’n heiligen man.
 203. 1931 – Klaas (Zwarte Piet), Wief dat ongemakkelijk slaag krijgt, Assiepan en Doka
 204. 1876 – Kinderfeesten
 205. 1940 – maar dat assepan de naam is voor een schrikgestalte die het hele jaar door op de zolders woont
 206. 1853 – een met allerlei snakerijen gevuld korfje in de hand houdende, hebbende een hoed met vederen op het hoofd, welke vermomd persoon ook Bullebak (Popanz) genoemd wordt.
 207. 1674 – min of meer gelijck het gaet met onse onnooseltjens, als sy wat van S. Nicolaes in hunne schoentjens hebben gekreghen.
 208. 1635 – Nu werd de schoe vervult Van nicht, van neve, Met silver en verguld,
 209. 1664 – Dien geen die welck // sijns moeders melck Niet suygen wou
 210. 1645 – Om dochters ongheschent te houwen   Heeft hy die ‘s nachs gheworpen goudt,
 211. 1649 – De Nikker, en Sunt-Felten   Die ryen hier op Stelten:
 212. 1682 – ja zét Iou licht op een’ beuzemstok, én doet je voor sint félten De schoorsteen uit ryen; ziet toe; de drommel ryt’er op stélten
 213. 1848 – Toen zij klein, heel klein nog waren, hebt gij ze gedreigd met een bullebak en boeman, of met Sint-Nikolaas en den kinderdief als zij niet stil wilden zijn en niet zoet gingen slapen.
 214. 1280 – … I bunre lants… ende heit Senter Claus bunre
 215. 1614 – In Licien leyt een stadt Patharas wt vercoren,
 216. 1637 – Nu op Krucken dan op Stelten, ‘t Is te deerlijck, maar Sint Felten Dans’op kromme voeten recht.
 217. 1742 – Zo ik geen waarheid spreek, dan wensch ik by Sint Felten; Dat my de Nikker voer’naar ‘t Vagevuur op stelten!
 218. 1732 – Met die kus wens ‘k u de nagtmerrie noyt op ‘t lyf Sal ryden of nikker nog ouwe Sint Felten, Noyt eniger plaats met sal ryden op stelten, Maar dat sint rommelpot u over al bewaart.
 219. 1669 – ‘k Wensch hem voor Sint Felten […] ‘k Wensch hem de nikker op zijn huidt…
 220. 1718 – Duivels die op krukken sprongen
 221. 1870 – …wanneer nog the Grouw Sint Pieter met z’n zwarte gezicht, z’n rammelende ketting aan ‘t been zomaar in de gang van de huizen komt, wanneer zwarte Piet z’n rondreis met Sinterklaas doet,..
 222. 1830 – Iemand voor Sunt Felten wenschen, of loop naar Sunt Felten zijn gebruikelijke vloekwoorden waarvan wij den oorsprong niet kennen.
 223. 1729 – ‘t Is quaad gezegt: Loopt voor Sint Velten. Of ook, de Nikker gaat op ftelten
 224. 1714 – maar ‘t vechten als de Nikker haaten, […] O!, Sint Velten. Hoe reyde daar de Droes op stelten.
 225. 1926 – Alles ziet die slimme Piet, zich vergissen, kan hij niet.
 226. 1938 – “Dat weet ik, ” antwoordde Piet. “‘t Spijt Sint Nicolaas dat hij niet zelf mee kan komen, maar hij voelt zich niet zo erg prettig. Daarom heeft de Sint mij gestuurd om den kinderen wat te geven.”
 227. 1938 – “Ze zijn feitelijk niet waard dat je een vinger voor ze uitsteekt.”, zei Zwarte Piet blazend.
 228. 1937 – Zwarte Piet riep: “Hela ho! Halt m’n paardje, ho, ho, ho!”
 229. 1948 – Zwarte Piet: “Ik wist “t wel!,” roept hij. “U kan niet verdwalen, Sint! Maar de sneeuw viel zo dicht. Ik werd toch wel bang, Sint.”
 230. 1948 – Legende van Sint Nicolaas
 231. 1948 – Piet sprong achter zijn meester op de schimmel en tilde de zak tussen hen beiden in. [en] de ketting van Zwarte Piet
 232. 1930 – Bij ons is er de Zwarte Piet uitgegroeid. Het woord nikker moet men niet misverstaan. Het betekent plaaggeest. Vgl. het Duitse necker.
 233. 1936 – Je wordt dan zwartgemaakt en aangekleed als een echte Pieterbaas……
 234. 1971 – Zwarte Piet zei meteen: “Ga je mee naar Sinterklaas, Joris?”
 235. 1963 – “Ga door kleine [zwarte!] Piet”, zei zwarte Piet: “Nou moeten jullie horen, we moeten een brief schrijven naar alle bakkers….”
 236. 1937 – “Ja kindertjes dat is Spaans, zie je! Want Piet verstaat geen Nederlands” […] “Nee Sint Nicolaas”, antwoordde Piet, tot groot plezier van de kinderen…
 237. 1939 – …en daar staat Frans met een zwart masker voor zijn gezicht. […] “Je bent Zwarte Piet toch niet?” “Ja”, juicht Frans: “en Leentje moet in de zak.”
 238. 1925 – “Ja”, stemde [Zwarte] Piet toe, “nog heel veel kindertjes wachten en ‘t wordt al laat.”
 239. 1927 – ‘Als Piet mij in den zak stopt, zal ik hem slaan, en dan kruip ik er uit.’
 240. 1927 – ‘Wel zoo, – zeg eens, Piet, zit er nog een mooie bromtol in den zak?’ ‘Ik zal eens voelen, Sint-Nicolaas,’ zei Piet. ‘Ja, hier heb ik er een.’
 241. 1940 – Zwarte piet sprak tot Sinterklaas: “Heilige Sint, waar koopen wij dit jaar onze foto-toestellen, albums enzoo.” “Amai, amai”, antwoordde de Sint op z’n Spaansch, “wa zijt ge toch ‘nen lompen gast, Pieterman!”
 242. 1957 – “Nee juffrouw”, zei Pamperidas, terwijl hij achter de kachel uitkroop. “Ik kom de hoed terughalen.”
 243. 1957 – “Ach”, riep Pieter, “op de daken, wil ik wel eens grapjes maken. Lieve Sint, laat mij begaan. Iedere schoorsteen trekt mij aan. Als ik op het randje wiebel, krijg ik plotseling de kriebel. ‘k Voel dan dat ik brommen moet. ‘t Zit nou eenmaal in m’n bloed.”
 244. 1959 – Zwarte Piet sprak Nederlands, maar Sint zei alles in het Spaans. Piet vertaalde wat hij zei…
 245. 1930 – “Wat zie ik, zijn jullie nog wakker zeg, slapen jullie nog niet? hoe komt dat zoo, lieve kinderen.” zoo sprak de Zwarte Piet.
 246. 1941 – Zo, zo, klonk het door de schoorsteen. een ogenblik dan zal ik het den Sint vragen. [..] Omtoveren kunnen we jullie niet sprak Zwarte Piet […] maar omruilen wel.
 247. 1970 – Ons knechtje werd boos, hij bromde “boe hoe”, En riep: deze bengel krijgt zeker de roe! (Het knechtje van Sint Nicolaas)
 248. 1968 – Sinterklaas, Pieterbaas maakt u echt daar op het dak al dat geraas?
 249. 1935 – Voorzichtig doen ze de deur open. “Daar loopt ie net weg”, zegt z’n vader, “‘t is zwarte Piet”en Jaap ziet zwarte Piet wegloopen.
 250. 1969 – Zwarte Piet zegt: pure gezondheid met een citruspers van ….
 251. 1930 – Zwarte Piet zegt: Ga naar Van Tijn, daar is voor ieder wat en met ons geld komen we vast uit.
 252. 1935 – Zwarte Piet zegt: “Ik weet raad, Koopt uw cadeaux bij….
 253. 1984 – Zwarte Piet, verhaaltjes en tekeningen van kinderen
 254. 1925 – ” ‘k Zie er”, sprak het zwarte knechtje: “Heel veel goeds voor ieders smaak.”
 255. 1970/1980 Stoute kind’ren, zegt hij, krijgen knorren, zegt hij, of een zakje, zegt hij, met wat zout.
 256. 1900 – Swaarde Pait, as t nait vrust, … en om mie gain puutje zolt. (Zwarte Piet, zakje zout)
 257. 1944 – Rammelt de Zwarte Piet Daar zijn ketting niet?
 258. 1931 – Piet zou wel aan het klauteren zijn door de schoorsteenpijpen. Geen wonder dat hij zo zwart was.
 259. 1868 – Maar foei, wat stoute kuren! Reeds in de mand te gluren, Nu is het geen verrassing meer.;.
 260. 1882 – En zijn we ‘s avonds nog op straat, Dan worden we – heeft Moe gezegd – Gepakt door Jan, zijn zwarten knecht.
 261. 1772 – ik zag hem eindelyk aan voor een ryken Heer, die in eene Stad voor zo veel gelds aan lekkers uitdeelde[…]Deze denkbeelden, die zeer begunstigde de leer der Spookeryen en verschynende Geesten waarvan ik, als naar gewoonte in die dagen, ook veel hoorde…
 262. 1870 – Zijn trouwe knecht Ruprecht verzelt hem.
 263. 1898 – de knecht van onzen Sint met de ketenen in den schoorsteen hoorden rammelen – surprisen eenigzins anders
 264. 1895 – Langs dien weg toch is ongetwijfeld des goeden Bisschops knecht de woning in- en uitgegaan.
 265. 1911 – En dan blijft hij op de daken trouw bij elken schoorsteen staan. Vaak moet Piet met mooie zaken even naar beneden gaan. Daarom kind, onhoudt het goed, is hij ook zoo zwart als roet.
 266. 1890 – La Befana is een oude, leelijke, zwarte vrouw…
 267. 1933 – Zwarte Piet wist raad
 268. 1796 – Niet alleen op Sint Niklaas avond […] Ten deezen einde slaat dan iemand uit het huisgezin een wit bedde laken om het hoofd, neemt een dikke knods in de hand en koomt met een kattengemauw of hondengehuil de trappen op, of af….
 269. 1796 – Niet alleen op Sint Niklaas avond […] als gy stout zijt, dan wil ik den zwarten man, met de lange baard, haalen
 270. 1796 – Niet alleen op Sint Niklaas avond […] dan moet de kinderdief worden geroepen om hen in den grooten zak te steeken.
 271. 1860 – hij beloont zeer gaarne en heeft daarom een knecht bij zich, die beladen is met zakken koek en speelgoed, …
 272. 1874 – dat ‘s mans aangezicht wonderveel overeenkomst had met het mombakkes dat ge op uw laatsten verjaardag… hadt ontvangen, waardoor uw vertrouwen in den echtheid van den knecht zoo tamelijk aan het wankelen gebracht werd.
 273. 1874 – dat van eene roede geen sprake scheen te zijn, gansch in strijd met hetgeen ge in uw boekjes steeds van St. Nicolaas hadt gelezen; …
 274. 1877 – Hoe de goede bisschop op zijn gevleugeld paard gezeten en van zijn zwarten knecht vergezeld… halve takkenbossen bij wijze van gard in de hand.
 275. 1891 – Sint met zijnen knecht – door den schoorsteen kwam den boldergeest [en] kabouterman [en] Sinterklaas
 276. 1935 – Wind in de schoorsteen huilt (geraas)- dat de duivel er zijn woning heeft gekozen
 277. 1877 – Sinterklaas […] nog een zwarte knecht bij hem, maar een die hem niet helpt in al zijn goed doen: ‘t is nu de duivel, zoo zwart als roet die, […]
 278. 1878 – … en zijn met de zak en roede gewapende knecht…
 279. 1878 – Jawel man, ‘t is de zwarte knecht in eigen persoon, d.w.z. ook als geest, als schim.
 280. 1879 – Sint Nicolaas met een paar zwarte knechts gevolgd door bontgeklede moren
 281. 1931- Vermoedelijk zijn deze zwarte duiveltjes, Zwarte Piet inbegrepen, restanten van het geloof in de booze geesten…
 282. 1878 – Intocht te Amsterdam (voorlopig vroegste krantenvermelding intocht)
 283. 1888 – Niet! de eerste intocht (Venray) met Hannes (Hans) Mof
 284. 1931 – Af en toe treedt Zwarte Piet als zelfstandige figuur op, evenals Ruprecht de knecht in Duitschland
 285. 1931 – een representant van die dooden, en van den zwarten knecht (Ruprecht) zou dan hetzelfde gezegd kunnen worden, dit verklaart tevens zijn zwarte kleur. […] kaboutermannetjes.
 286. 1850 (1880)- Herinnering uit 1850: den Heilige en zijn zwarten knecht…
 287. 1862 – Die tijden [van oude Sinterklaas (Texel)] … zijn echter… voorgoed voorbij.
 288. 1882 – …op den avond van 21 [Februari] zetten de kinderen hunne korfjes op (St. Pieter gelijk St. Nicolaas)
 289. 1780 – was ik in een oogenblik zo zwart als de droes (duivel); want de fluit was van binnen met roet gevult…
 290. 1787 – … Bygeloovigheden… ten aanzien der kinderen overgebleeven…en voor het overige met onze Sint Nicolaasgrillen en dwaasheden overeenkoomen.
 291. 1881 – Texel, Sint Nicolaas niet alleen op 6, maar ook op 12 Dec. wordt gevierd[…]
 292. 1912 – De “Zwarte Piet” van Sinterklaas was later de geoorloofde vorm van dit zwart maken. (Demonisch, travestie, roet)
 293. 1880 – En höltje of ein törfke, in sinter Merte’s körfke (Venlo) dansen rond een kaarsje
 294. 1880 – Liedje voor Sint Nicolaas (Venlo) Sinter Klaas, goot heilig man, Trek diene besten tabbert aan
 295. 1932 – wanneer op St.-Nicolaas-avond de zwarte knecht met een ketting aan het been over den zolder gaat […] dan is dat het oogenblik, waarop men de kinderziel waarneemt op haar mooist en op haar best en instinctief voelt ieder oudere dat aan.
 296. 1937 – Piet zijn knecht zo zwart als roet, Met een ketting aan zijn voet, Kijkt door het vensterglaasje.
 297. 1850 – Gedicht Thijm aan Potgieter – Pieter me knecht
 298. 1815 (1850) – waar meester elken morgen les kwam geven, en – soms zijns knorren – maar ook prenten en lekkers uitdeelde, als ’t Hantje Plus geweest was.
 299. 1953 – (Geen moor) …maar Zwarte Piet noemden onze ouders, […], de duivel
 300. 1959 – Zwarte Piet is echter allerminst een moriaan, evenmin is hij de grappige figuur, […]. Hij is de duivel [zwart van het roet in de hel].
 301. 1887 – Alberdingk Thijm: Het volk liet zich zoo gemakkelijk de genoegens niet afhandig maken, die met […] St. Nikolaasvermaken gepaard gingen. De natuur is sterker dan de leer!
 302. 1792 – Elter, Geschwister und Gesinde bestreven sich um die Wetten den Kleinen, durch Mummereien Poldern und alle Alfanzereien unsers Knechts Ruprecht mit Furcht und Schrecken zu fullen, ehe sie ihnen den Himmel d.i. die Bescherungsstube aufthun.
 303. 1791 – … met bedreigingen van den zoognaamden bullebak, of den zwarten man, die hen zal medenemen of opeten, indien zij niet zoet zijn en daadlijk gehoorzamen?
 304. 1837 – … dat men er geen St. Niklaasfeest voor de kinderen viert, maar een St. Pietersfeest, het wel op den 22 Februarij invalt […] met rammelend gedruisch van ketenen […] aan de deuren der armen te komen
 305. 1949 – Op “Vader Aartje” gaan
 306. 1791 – maar zelfs meerbejaarden vinden op dien avond hun vermaak…
 307. 2013 – Sint Maarten – Het raadsel van de negeristen/Rugge Nuchten.
 308. 1930 – dat de heilige man zich niet ontzag z’n knecht bij te staan bij het versjouwen der kist.
 309. 1745 – SInt Nicolaes, Die onlangs liep het lant door Spoken; Sint Nicolaes, Die Goeye Sul, en Milden Baes, […] Met groot geraes.
Foto's:

 1. 1934 – De zevende Zwarte Piet

 2. 1935 – Zwarte Pieten bij intocht Amsterdam-1

 3. 1935- Zwarte Pieten bij intocht Amsterdam-3

 4. 1942 – Intocht Sinterklaas, voor de oude Jongensschool, nu Johan Frisoplein 1

 5. 1942 – Intocht Sinterklaas, voor de oude Jongensschool, nu Johan Frisoplein 2

 6. 1960 – Intocht Assen

 7. 1961 – Intocht Assen

 8. Intocht in Mill, ca. ?

 9. 1948 – Intocht Marken, (maskers, roe, ketting)

 10. 1917 – Intocht Sint Nicolaas in Loenen aan de Vecht.

 11. 1930 – Onderwijzeressen met Sinterklaas en Zwarte Piet (Velsen)

 12. 1920 – Piet en Sint te paard, Bergen op Zoom

 13. 1953 – Piet en Sinterklaas te paard, (Katholieke Illustratie)

 14. 2012 – Piet te paard, intocht Roosendaal

 15. 1965 – Piet te paard, landelijke intocht Vlissingen

 16. 1961 – Pieten en Sint te paard, Waalwijk

 17. 2011 – Pieten te paard, intocht Amsterdam

 18. 1960 – Pieten te paard, landelijke intocht Rotterdam

 19. 1962 – Pieten te paard, regio Amsterdam (Slotermeer)

 20. 1969 – Pieten te paard, Schagen

 21. 1965 – Pieten te paard, Vlissingen

 22. 2008 – Pieten te paard, Zaandam

 23. 2014 – Pietjes te paard, Rotterdam

 24. 1960 – Sint en Piet rijdend te paard, Vlissingen

 25. 1948 – Sint en Pieten te paard, intocht Roosendaal

 26. 1930 – Sint en Pieten te paard, Nijmegen

 27. 1970 – Sint met zijn twee Pieten, Haarle

 28. 1930 – Sint Nicolaas met Zwarte Piet, Maastricht

 29. 1913 – Sint Nicolaas-optocht door Utrechtse studenten

 30. 1953 – Sint op de Prins Willem I scouting groep 4 Eindhoven (ketting)

 31. 1920 – Sint te paard, Arnhem

 32. 1952 – Zwarte Pieten (Sint-Ignatiuscollege te Amsterdam)

 33. 1945 – Sinterklaas bij de Vlisco

 34. 1909 – Sinterklaas en kleine Piet bezoeken een school

 35. Sinterklaas en Zwarte Piet (Berlicum)

 36. Sinterklaas en Zwarte Piet in een boerendorp (Hattem)

 37. Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek bij een rooms-katholieke Zeeuwse familie in klederdracht

 38. Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek bij pastoor (Cromvoirt)

 39. 1908 – Sinterklaas en Zwarte Piet op de fröbelschool, Alkmaar

 40. 1937 – Sinterklaas en Zwarte Piet op school

 41. 1910 – Sinterklaas en Zwarte Piet te paard, Nijmegen

 42. 1914 – Sinterklaas en Zwarte Piet te paard, Petten

 43. 1898 – Sinterklaas en Zwarte Piet te Volendam

 44. 1908 – Sinterklaas en Zwarte Piet, (Oud Ommen )

 45. 1924 – Sinterklaas en Zwarte Piet, Dordrecht

 46. 1900 – Sinterklaas en Zwarte Piet, Oud Ommen

 47. 1952 – Sinterklaas en Zwarte Pieten, Helmond

 48. 1970 – Sinterklaas intocht met de stoomboot, Haarlem

 49. 1923 – Sinterklaas intocht, Alkmaar

 50. 1914 – Sinterklaas met zijn Pieten, Bergen op Zoom

 51. 1934 – Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten, Dordrecht

 52. 1940 – Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten, Reek

 53. 1930 – St. Nicolaas en Zwarte Piet op bezoek huisgezin

 54. 1935 – Vereniging ‘Sint Nicolaas voor allen’ (Nijmegen)

 55. 1948 – West Kapelle

 56. 1955 – Zwarte Piet bij de Bitri Scooterfabriek te Dokkum

 57. 1965 – Zwarte Pieten, Oranje Vereniging Tivoli, Eindhoven

 58. 1901 – Basisonderwijs. St. Nicolaas bezoekt de kleuterschool van de St. Anna-parochie.

 59. 1916 – Paard springt over de daken

 60. 1933 – Vereniging Sint Nicolaas voor allen (2)

 61. 1944 – St. Nicolaas in de schuilkelder van de school aan de Dominicanenstraat

 62. 1946 – Sint en Zwarte Pieten in Zandvoort

 63. 1917 – Sint en Nicodemus? Eindhoven

 64. 1930 – Sint en Nicodemus, locatie onbekend

 65. 1934 – Intocht amsterdam , met de zevende Piet

 66. 1950 – Aankomst van Sint Nicolaas op het station Vught.

 67. 1829 – De Nederlandsche kindervriend : in gedichtjes voor de welopgevoede jeugd

 68. 1982 – Onderzeedienst Sint Nicolaasfeest

 69. 1939 – Sinterklaas en zijn Pieten staan klaar voor vertrek naar een Sinterklaasfeest

 70. 1885 – Oudste Sinterklaasfoto – Tramstation van Purmerend

 71. 1927 – Sinterklaas en Zwarte Piet (huisbezoek)

 72. 1951 – Sint Nicolaas en twee Pieten bij BVV leden.

 73. Jaartal onbekend: Sinterklaas en Zwarte Piet (schoolbezoek)

 74. 18e eeuw – Kelkglas gemaakt voor de regenten van het Leprozenhuis,

 75. 1927 – pedagogische opvattingen over de knecht (ongeschminkt en zonder masker)

 76. 1940 – Een ludiek protest tegen de verduistering

 77. 1925 – Katholieke Illustratie (6 foto’s)

 78. 1928 – De lotgevallen van Snuffelgraag en Knagelijntje

 79. 1940 – Het Zwarte Piet Probleem (verduisteringsmaatregel)

 80. 1967 – AMSTERDAM-SINTERKLAASFEEST-VERHUUR KLEDING

 81. 1951 – De Sunderoms van Midsland

 82. 1937 – Sint Piter en Hansje Plus

 83. 1938 – Sint Piter en Hansje Plus

 84. 1000 – Sint Nicolaaskapel Nijmegen

 85. 1926 – Zie Ginds komt de stoomboot…

 86. 1926 – St. Nicolaas en Zwarte Piet in zijn magazijn

 87. 1925 – Kind bij de Sint Nicolaastafel

 88. 1954 – Zwarte Pieten op scooters

 89. 1960 – Sinterklaas en Zwarte Piet, huisbezoek

 90. 1934 – Intocht Amsterdam, (stads-herauten)

 91. 1962 – Intocht Amsterdam

 92. 1962 – Sinterklaas, Zwarte Pieten, paardenknecht/heraut

 93. 1963 – Intocht Amsterdam

 94. 1931 – Kinderen dragen sinterklaas en pieten maskers

 95. 1960 – Zwarte Piet op een paard

 96. 1990 – Intocht Groningen, met een erewacht van herauten

 97. 1929 – Speeltuinvereniging Vooruit; Vertrek van Sint Nicolaasoptocht (Ede)

 98. 1966 – Sint Nicolaas Kostuums en maskers in een feestwinkel.

 99. 1924 – Sinterklaas en Piet op weg naar Reuver

 100. 1939 – Knecht Ruprecht als Zwarte Piet

 101. 1919- Sint en Pikkie in Heerenveen

 102. 1900 – 1940 – Watergeest/schoorsteenveger Zwarte Piet

 103. 1936 – Zwarte Piet draagt een masker

 104. Jaartal onbekend – Sinterklaas (masker) bij straatmuzikanten

 105. 1920 – Sinterklaas en zijn Pietermannen

 106. 1928 – Zwarte Piet met masker

 107. 1923 – Klassenfoto met Sint en Piet

 108. 1922 – Sinterklaas en Zwarte Piet op de stoomboot

 109. 1951 – Kleuterklas met Sinterklaas en Zwarte Piet

 110. 1928 / 1932 – Sinterklaas en Zwarte Pieten op de stoomboot

 111. 1939 Sint Nicolaas en zijn Zwarte Knecht Venlo

 112. 1938 – Sint en zwarte knecht bij R.K. Gymnastiekvereniging Venlo

 113. 1936 – Blijde intocht Sint en Zwarte Knecht Venlo

 114. 1933 – Sint en zwarten knecht […] door den schoorsteen

 115. 1947 – Sint Nicolaas is met zijn knecht op schiphol aangekomen

 116. 1946 – En wanneer de oude grijze kindervriend wiens ogen minder scherp zien, een woord niet kan lezen, helpt zijn zwarte knecht hem terstond.

 117. 1943 Sint Nicolaas op een stalen ros

 118. 1959 – Sint en zijn zwarte knecht op de kade van de Holland Amerika lijn

 119. 1957 – de “Heilige” uit Spanje met zijn zwarte knecht

 120. 1953 – Sint Nicolaas gezeten op een schimmel en geleid door zijn trouwe zwarte knecht

 121. 1974 – Gedicht in het Fries Hy wist it net mear

 122. 1990 – Sint Piter weer op bezoek in Grou

 123. 1970 – Foto’s uit Woerden (datum bij benadering)

 124. 1955 – Woerden Intocht

 125. 1950 – Uitgang station Woerden

 126. 1970 – Woerden 2

 127. 1967 – Waddinxveen lagere school

 128. 1970 – Woerden

 129. 1973 – Blaricum (datum bij benadering)

 130. 1934 – Amsterdamse Sinterklaasintocht met de 7! Zwarte Pieten.

 131. 1938 – Sint Nicolaasfeest voor allen in De Vereeniging te Nijmegen. Sinterklaas en Zwarte Piet (met ketting!)

 132. 1924 – Zwarte Piet met mand vol geschenken

 133. 1950 -Warenhuis Ramselaar Amersfoort

 134. 1962 – Zwarte Piet op schoorsteen

 135. 1935 – Sinterklaas intocht Amsterdam

 136. 1935 – Sinterklaas intocht Amsterdam (Amsterdamse ruiters)

 137. 1926- Sint Nicolaasvieringen op Haagsche scholen

 138. 1661 / 1663 – Schuilkerk ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’
Films:
 1. 1949 – Aankomst Sinterklaas, Zandvoort
 2. 1947 – Feestelijke Intocht Sinterklaas (Haarlem )
 3. 1920 – Hoe Sint Nicolaas de Jordaan gelukkig maakt
 4. 1929 – Inenting voor Sinterklaas en Zwarte Piet
 5. 1934 – Intocht Amsterdam
 6. 1935 – Intocht Amsterdam , Sinterklaas mèt Zwarte Pieten! en Herauten
 7. 1950 – Intocht Assen (dl.2)
 8. 1929 – Intocht Breda , schimmel op het dek!
 9. 1960 – Intocht Brielle
 10. 1948 – Intocht Deventer
 11. 1968 – Intocht per trein, Velp
 12. 1924 – Intocht Sinterklaas
 13. 1961 – Intocht Sinterklaas in Amsterdam
 14. 1930 – Intocht Sinterklaas in roeiboot
 15. 1931 – Intocht Sinterklaas Oosterhout met Pieten te paard
 16. 1960 – Intocht Sinterklaas, Hoogeveen
 17. 1978 – Intocht Sinterklaas, IJmuiden
 18. 1977 – Intocht Sleen
 19. 1952 – Intocht van Sinterklaas in Amsterdam
 20. 1928 – Intocht Volendam
 21. 1960 – Intocht Zandvoort
 22. 1949 – Licht en wamte in koude en duisternis
 23. 1940 – Piet van Steen als Sinterklaas bij familie Van Ewijk scene #1
 24. 1958 – Raamsdonk Sinterklaas intocht
 25. 1936 – Sint Nicolaas
 26. 1930 – Sint-Maarten in Groningen
 27. 1924 – Sint-Maarten in Venlo
 28. 1939 – Sint-Maarten in Venlo
 29. 1920 – Sinterklaas deelt uit
 30. Sinterklaas door de jaren heen in Zeeland
 31. 1962 – Sinterklaas in Amsterdam intocht
 32. 1988 – Sinterklaas in Barendrecht
 33. 1930 – Sinterklaas intocht
 34. 1945 – Sinterklaas intocht
 35. 1948 – Sinterklaas intocht Deventer
 36. 1986 – Sinterklaas intocht Waddinxveen
 37. 1950 – Sinterklaas intocht Assen
 38. 1950 – Sinterklaas intocht Tilburg
 39. 1949 – Sinterklaas intocht Zandvoort
 40. 1971 – Sinterklaas met Zwarte Pieten en herauten, Apeldoorn
 41. 1950 – Sinterklaas wordt verwelkomd te Waarloos
 42. 1941 – Sinterklaas, Zwarte Piet en herauten onder toezicht Duitse bezetter
 43. 1971 – Sinterklaas, Zwarte Pieten, Herauten, Spaanse edellieden Rotterdam
 44. 1937 – Sinterklaasviering te Dordrecht (Sint en Piet, dragen maskers -maskerade)
 45. 1959 – Sinterklaasintocht (plaats?)
 46. 1969 – Intocht Baarn
 47. 1960 – Sinterklaas intocht Hoogeveen2
 48. 1955 – Sinterklaas komt aan per helikopter (Den Haag)
 49. 1961 – Sinterklaas aankomst per trein te Den Haag
 50. 1939 – Sinterklaas te Arnhem
 51. 1962 – Sinterklaas aankomst in Deventer
 52. 1958 – Sinterklaas in Waalwijk
 53. 1980 – De intocht van Sinterklaas in het winkelcentrum ‘Hof van Spaland’
 54. 2016 – Utrecht Sint Maarten Parade
 55. 1970 tot ongeveer 1995 – Sinterklaasliedjes – Wildgeraas, Holle of Zware Stem, Bang maken van kinderen, hard geklopt zacht geklopt!
 56. 1970-1980 Hoor wie klopt daar kinderen – zakje zout
 57. 1933 – Sinterklaas op het schoolplein
Illustraties:
 1. Belgische Centsprent – La saint Nicolas et saint Fouettard
 2. 1900 – Boerensinterklaas Groningen
 3. 1818 – Centsprent
 4. 1900 – De Zwarte Sinterklaas van de Veluwe
 5. 1760 – Edelmanklaas – Karel V
 6. 1760 – Edelmanklaas – Karel van Orléans
 7. 1840 – Edelmanklaas – prent van Wijnhoven
 8. 1940 – Kaart met namen van Zwarte Piet
 9. 1835 – Kinderspelen en vermakelijkheden-momaangezicht Sinterklaas
 10. 1750 – Ons Nicolaas Goet Heylig Man… die van zijn paard niet komen kan.
 11. 1810 – Sint Nicolaas- Zie eens Mietje
 12. 1840 – Sint te paard met een roetzwarte knecht als rasechte boeman
 13. 1814 – Sint-Nikolaas
 14. 1881 – Tante Jet als Zwarte Klaas
 15. Veluwse Sinterklaaskerel
 16. 1960 – Vroom & Dreesman reclame – Zwarte Piet met ketting
 17. 1928 – Zwarte Piet met ketting – Jan Boer Sint Nicolaasvertellingen – Nans van Leeuwen
 18. 1880 – Zwarte/gemaskerde knecht uit Proza en Poezie van Goeverneur
 19. 1892 – Sint met bezem-Echo van het Zuiden
 20. 1892 – Sint met roe op paard – Echo van het zuiden
 21. 1750 – Elk is verblijd als Sinter Klaas rijdt – Centsprent Kannewet
 22. Belgische Centsprent – knecht
 23. Belgische centsprent – zwarte knecht
 24. 1854 – Mogelijke tekenaar Sint Nikolaas en zijn Knecht van Jan Schenkman
 25. 1875 – St. Nicolas Valse pour Piano
 26. 1883 – Voor den knecht van Sinterklaas Speelt de schoorsteenvegers baas;
 27. 1775 – Knecht -De nieuwe Sint Nicolaas-prent., Erven de Weduwe Jacobus van Egmont,
 28. 1880 – Een Poppenmoedertje
 29. 1840 – De beminnelijke Gerrit–Roelf Gerrit Rijkens
 30. 1846 – Sinterklaassjabloon lijkend op Beminnelijke Gerrit
 31. 1849 – Groninger Archieven 1536-4777: reclame J.H. van de Weijer.
 32. Zwarte Piet in luchtballon – let op zijn handen
 33. 1895 – Zwarte Knecht – Het doode paard. W. Mets Tz.
 34. 1770 – Wanneer Sint Nicolaas veel lekkernijen geeft
 35. 1829 – Mietje en haar broertje, en andere vertellingen en gedichtjes voor lieve kinderen
 36. Jr. 80 – Illustratie snoepverpakking jaren
 37. 1700 – De Kindervreter
 38. 1750 – Het bakken van “boekende flensjes” op St. Nicolaasavond
 39. 1750 – De Sinterklaaskermis
 40. 1883 – Het St. Nicolaasfeest in het Paleis voor Volksvlijt Te Amsterdam
 41. 1861 – Sinter Nicklaesmarkt, staalgravure van Charles Rochussen uit de Almanak voor Holland 1862
 42. 1926 – Sint Nicolaastafel
 43. 1890 – Sinterklaastafel
 44. 1894 – Sint Nicolaastafel (kader van een centsprent)
 45. 1806-1830 – Ziet Bisschop Sint Niklaas, ô Kindren hier te Paard! (Volksprent)
 46. 1852 – St. Nieklaas uit De ondeugende Kinderen van Goeveneur
 47. 1818 – Volksprent (1 kader – Sint Nicolaastafel)
 48. 1840-1849 (184?) – Jaagt elkanderen geenen schrik aan
 49. 1814 – Christkindl
 50. 1828 – St. Nicolaasavond
 51. 1833 – Sinterklaasetalage/Sinterklaastafel bij de banketbakker
 52. 1835 – Illustratie naar schilderij Jan Steen (katholieke versie)
 53. 1838 – Rijk meisje met Sint Nicolaasgeschenk
 54. 1840 – de straten, waar de voornaamste winkels waren, werden druk bezocht.
 55. 1849 – plaat 1 Sint rijdt door de lucht. – Sint Nikolaasvertellingen (Van Schaick)
 56. 1849 – plaat 2 ‘k Heb het genoegen u den eerwaardigen Sint Nikolaas voor te stellen. – Sint Nicolaasvertellingen (Van Schaick)
 57. 1849 – plaat 3 Daarop greep hij Alexander aan, lag hem over zijn knie en gaf hem zo’n duchtig pak slagen – Sint Nikolaasvertellingen (Van Schaick)
 58. 1849 – plaat 4 Henri had aan het koord, waar Sint Nikolaas met den enen voet in verward raakte, getrokken. – Sint Nikolaasvertellingen (Van Schaick)
 59. 1849 – plaat 5 Door die openhartige gulle bekentenis dacht hij alles goed te zullen maken… – Sint Nikolaasvertellingen (Van Schaick)
 60. 1849 – plaat 6 …. een ogenblik daarna kwam er een digtgebonden mandje door den schoorsteen naar beneden. – Sint Nikolaasvertellingen (Van Schaick)
 61. 1801 – Lotje krijgt een Sinterklaasgeschenk
 62. 1820 – Frans alleen stond bedroefd en zijn geschenken konden hem niet meer behagen…
 63. 1850 – Sinterklaas (Kindervreter)
 64. 1850 – In plaats van wat moois, eene roede. In plaats van een vrolijk gezicht…. tranen;…
 65. 1866- Maar Vader dreigt, stil moet je wezen! “Ik zeg je, dat je vrede houdt!” […] Zoo aanstonds komt de Zwarte Man.”
 66. 1850 – Sint Nikolaas bij stoute kinderen (Jan Schenkman 1e druk)
 67. 1766 – St. Nicolaas almanach, voor het jaar 1766. ‘
 68. 1923 – Het Texelsche Sinterklaasspel (meerdere afbeeldingen en verwijzing naar brontekst)
 69. 1876 -Kinderfeesten
 70. 185X – De kleine kindervriend
 71. 1915 – Sunbonnet babies in Holland
 72. 1830 – De duivel op krukken
 73. 1926 – Katholieke Illustratie
 74. 1947 – Illustratie ‘Sint Nicolaasfeest’ in modern jasje
 75. 1857 – Prent-historietjes voor kleine kinderen
 76. 1873 – Sinterklaas, Goed heiligman (versje) / stoeltje zetten
 77. 1928 – Sinterklaas ochtend, Sinterklaastafel
 78. 1885 – Sinterklaas, Goed heiligman (versje)
 79. 1958 – Intocht Amsterdam
 80. 1550-1600 – De boere kermis
 81. 1944 – Oude en nieuwe Sinterklaasversjes
 82. 1944 – Ketting en een zakje zout in een liederenbundel
 83. 1935 – De intocht van Sint Pieter te Grouw… naar een gekleurde teekening van Ids Wiersma
 84. 1922 – Sint-Nicolaasmorgen – Sinterklaastafel
 85. 1875 – Nieuwe Nederlandsche Kinderprenten. (Funke’s Prenten.) – St.Nicolaas en zijn knecht. – No.137
 86. ca. 1900 – Sint Nicolaas en zijn knecht
 87. Jaartal onbekend – Anton Pieck (Sint en Piet maskers)2
 88. Jaartal onbekend – Anton Pieck (Sint en Piet maskers)3
 89. Jaartal onbekend – Anton Pieck (Sint Nicolaastafel)
 90. Jaren 60 – Sinterklaasmorgen (Roe)
 91. Jaren 60 – Bange kinderen achter het gordijn
 92. Jaren 50 – Illustratie, Zwarte Piet op paard.
 93. 1930 – Advertentie illustratie
 94. Jaren 60 – Illustratie (mand -geschenken)
 95. 1970/1980 of een zakje, zegt hij, met wat zout -1
 96. 1970/1980 of een zakje, zegt hij, met wat zout -2
 97. 1921 – letterlijk zoo zwart als roet
 98. Voor 1920 – ‘Wildgeraas’ met een bel
 99. 1885 – Piet op paard
 100. 1890 – Stoomboot
 101. 1890 – Piet te paard
 102. Vóór 1970 – Zak zout / Roe
 103. 1900 – Boekje: Rijmpjes en Raadgevingen (surprise)
 104. Jaren 70 – Paardje draagt de manden en de zakken met geschenken.
 105. Jaren 60 – ‘Wildgeraas’ Kloppen en bonzen op ramen en deuren.5
 106. Jaren 60 – ‘Wildgeraas’ Kloppen en bonzen op ramen en deuren2
 107. Jaren 60 – ‘Wildgeraas’ Kloppen en bonzen op ramen en deuren3
 108. Jaren 60 – ‘Wildgeraas’ Kloppen en bonzen op ramen en deuren4
 109. Jaren 80 – ‘Wildgeraas’ Kloppen en bonzen op ramen en deuren
 110. Jaren 60 – Schoen zetten, Wortel, Roe
 111. Jaren 60 – Sok ophangen voor het slapen gaan.
 112. Vóór 1990 – Sinterklaaspapier / Inpakpapier
 113. 1878 – Boekje: Kinderdeuntjes en Wiegeliedjes
 114. Voor 1910 – Sinterklaas straft een jongetje
 115. Vóór 1970 – ‘Wildgeraas’ kloppen en bonzen
 116. 1931 – Boek: Als het 6 december wordt (mandje opzetten)
 117. Jaren 70 – ‘Wildgeraas’ Kloppen en bonzen
 118. 1932 – Lied: Sinterklaas, die goede Heer (mandje opzetten)
 119. 1936 – Sinterklaastafel
 120. 1900 / 1925 – Het amusante V & D spel voor de jeugd
 121. 1881 / 1893 – Bordspel
 122. 1930 – Sok ophangen (Sinterklaas kapoentje)
 123. 1890 – Mand met Sinterklaascadeaus
 124. 1935 – Klompje zetten (De Gruyter’s Reclame / Brochure)
 125. 1934 – Stoute kinderen in de zak (De Gruyter’s Reclame / Brochure)
 126. 1934 – Kind met de roe. (De Gruyter’s Reclame / Brochure)
 127. 1934 – Lawaai maken / Bange kinderen (De Gruyter’s ‘Reclame – Brochure)
 128. 1934 – Sint en Piet bij de schoorsteen (De Gruyter’s Reclame / Brochure)
 129. 1960 – Sinterklaas / Geschenken / Mand
 130. 1890/1900 – Huisbezoek / Geschenken / Mand
 131. 1885/1900 – Sint Nicolaastafel
 132. 1880/1890 – Sinterklaasavond / Strooien
 133. 1900 – Verwijzend vingertje / Bang maken (van kinderen)
 134. 1885/1900 – Stoeltje zetten
 135. 1950 – Stout kind in de zak / Bang maken (van kinderen)
 136. 1885 – Mandje / Schoentje / Bordje opzetten
 137. 1955 – Sint Nicolaasfeest kenmerken / Sinterklaaspapier
 138. 1960 – St. Nicolaasfeest kenmerken / Sinterklaaspapier
 139. 1986 – St. Nicolaasfeest kenmerken / Sinterklaaspapier
 140. 1985 – St. Nicolaasfeest kenmerken / Sinterklaaspapier
 141. 1950 – Sok / Hooioffer
 142. 1930 – Zak / Stout Kind
 143. 1960 – Speculaaszakje / St. Nicolaasfeest kenmerken
 144. 1960 / 1965 – Sinterklaaspapier (Lawaai maken)
 145. 1960 – Sinterklaaspapier (Stout kind in de zak)
 146. 1965 – Chocoladereep wikkel
 147. 1800 / 1833 – Volksprent ‘Leven van St. Nicolaas – Vie de Saint Nicolaas
 148. 1850 / 1870 – Volksprent
 149. 1812 / 1850 – Volksprent
 150. 1833 / 1855 – Volksprent ‘Sint Nicolaes te paerd gezeten…’2
 151. 1777 – Kooker en tas almanach voor het jaar (St. Nicolaastafel)
 152. 1873 – Boek ‘St. Nicolaas A.B.C.’
 153. 1873 – Boek ‘St. Nicolaas A.B.C.’
 154. 1873 – Boek ‘St. Nicolaas A.B.C.’
 155. 1873 – Boek ‘St. Nicolaas A.B.C.’
 156. 1873 – Boek ‘St. Nicolaas A.B.C.’
 157. 1873 – Boek ‘St. Nicolaas A.B.C.’
 158. 1828 – Centsprent
 159. 1955 – Sinterklaasfeest / Verwijzend vingertje van de Sint
 160. 1955 – Zwarte Piet / Ezel
 161. 1990 – Sinterklaaspapier (Zwarte Piet op paard / ezel)
 162. 1960 – Sinterklaas – Grote Boek
 163. 1908 – St. Nicolaasavond
 164. 1907 – Arm en Rijk
 165. 1965 – Sint Nicolaas komt in de stad
 166. 1920 – Stout kind in de zak / Verwijzend vingertje (Bang maken)
 167. 1930 – Filmstrook ‘St. Nicolaas’
 168. 1960 – Papieren schaal (Lekkernijen)
 169. 1960 – Sinterklaaspapier / Bakje opzetten
 170. 2010 – Mandje opzetten / Schoen zetten
Schilderijen:
 1. 1921 – Beeld en glas-in-lood Sint Nicolaas Denekamp (met Knecht Ruprecht?) en Zwarte Piet
 2. 1703 – Feestelijkheden van Sint Nicolaas , Matthijs Naiveu
 3. 1670 – Het Sint Nicolaas Feest (1) – Protestantse Versie
 4. 1665 – Het Sint Nicolaas Feest (2)- Katholieke Versie
 5. Oudste Fresco van Sint Nicolaas in Nederland (Walburgiskerk, Zutphen) 15e eeuw
 6. 1605 – SinterClaes op de dam in Amsterdam
 7. 1770-1825 St Nicolaas Avond van S.A. Krausz
 8. 17de eeuw – ‘Aquarel’ Cornelis Dusart.
 9. 1811 – Sinter Claes gevelsteen (‘suikerhuis’ – De Dam)
 10. 1633 – De Dam in 1604 tijdens de laatste Leprozenommegang op Koppertjesmaandag,
 11. 1673 – Sint-Nicolaasbeeld in de Begijnhofkapel (Amsterdam)
 12. 14e – 15e eeuw – St. Nicolaas hoog tegen het gewelf van de Oude Kerk (Amsterdam)
 13. 1558 – loterijprent (Oude kerk – Amsterdam)
 14. 1899 – Sint Nicolaasbeeld (Kantoorpand ABN-AMRO)
 15. 1890 – Sint Nicolaas gevelsteen (Café De Bisschop)
 16. 1000 – Sint Nicolaaskapel Nijmegen
 17. 1625-1675 – Tegel Sint Nicolaas
 18. 1933 – Sint Nicolaas stilleven
 19. 1904 – Sint Nicolaasbeeld (Café De Bisschop)
 20. 1844 – Sint Nicolaasfeest
 21. 1975 – Sint Nicolaasbeeld in de Efteling (Kaatsheuvel)
 22. 1975 – St. Nicolaasplaets / toegangspoort (Efteling – Kaatsheuvel)
 23. 1555 – De aanbidding der herders in glas-in-lood
 24. 2008 – Sinterklaaspiek
 25. 1991 – Chocoladefiguur Zwarte Piet met roe en zak
 26. 1659 – St. Nicolaas- of Comansgilde (gevelsteen)
 27. 1549 – Monstrans ( Oude Kerk – Amsterdam)
 28. 1690 – ‘Het Sint Nicolaasfeest’ / Richard Brakenburgh
 29. 1700 / 1899 – Sint Nicolaasfeest (schilderij)
 30. 1922 – St. Nicolaasbeeld / Gevelsteen (‘Café De Bisschop)
 31. ?? – Waddinxveen
Postkaarten:
 1. Sint met roe (1)
 2. Sint met roe (2)
 3. Nederlandse tekst, waarschijnlijk buitenlandse postkaart
 4. 1923 – Postkaart
 5. 1926 – Postkaart
 6. Jaren 20 – Postkaart
 7. 1925 – Postkaart
 8. 1931 – Postkaart ‘Groeten van St. Nicolaas’
 9. Jaren 50/60 – Postkaart (België -Nederland)
 10. 1959 – Postkaart (België – Nederland)
 11. Jaren 20 – Uitnodigingskaart
 12. 1904 – Uitnodigingskaart
 13. 1967 – Postkaart (België – Nederland)
 14. 1963 – Postkaart (België – Nederland)
 15. 1960 – Postkaart (België – Nederland)
 16. Jaren 1920 – Postkaart ‘Groeten van St. Nikolaas’
 17. 1928 – Postkaart ‘Groeten van St. Nicolaas’
 18. 1905 / 1910 – Postkaart