Zwart schmink


In het Sint Nicolaas feest komen steeds opnieuw bepaalde kenmerken terug. In het bijzonder zijn daar de kenmerken die aan de begeleider van Sint Nicolaas toegeschreven worden, te weten: het zwarte (of gemaskerde) gezicht, de roe, de zak, en de ketting. Soms komen daar ook nog huiden en hoorns aan te pas. Wat veel mensen niet weten is dat Sint Nicolaas en zijn begeleider soms samenvloeien tot een gestalte waarbij deze kenmerken behouden blijven. De begeleider of soms Sinterklaas zelf is meestal gemaskerd, waarbij het met roet zwartgemaakte gezicht moet worden gezien als de goedkoopste vorm van maskerade, zo oud als de ontdekking van het vuur. In gebieden waar mensen wonen met een lichte huid, zeer aantrekkelijk voor vermomming, alhoewel het ook voorkomt bij volkeren die een donkerder huidskleur hebben.

De (tot nog toe) oudste bron waaruit blijkt dat in Nederland de zwart schmink traditie voorkomt dateert van 1736. In het boek wordt een hoofdstuk gewijd aan het zwart schminken van gezichten in Europa. Nederland wordt in het boek specifiek benoemd waar uit blijkt dat men rond de tijd van Sint Nikolaas hun gezichten zwart schminkten. Inmiddels kennen we ook nog een oudere bron uit 1718 waarin dit gegeven naar voren komt in het Sint Nicolaasfeest.

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
 1. 1708 – “Die zwarte bullebak, mismaakt van top tot teen”
 2. 1720 (eerder per abuis 1717) – Een Amsterdammer kwam gekleed als Harlekien, In schyn van Sinte Klaas, en deelden aan hun meeden
 3. 1718 – Wens ik hem dat al het Roet: Valt uyt d’Schoorsteen op syn Snoet.-Vrysters Klagt, Over Sint Nicolaes
 4. 1736 – In Holland ziet men het gemeene volk eenigen tyd voor Kersmis byna eene volkomene mascarade aanrechten
 5. 1748 – Toen Zwarte Sinterklaas reed met zyn Rott op stelten.
 6. 1749 – …hen dreigen, dat, als ze niet zoet zyn, de zwarte man, Piet met de pooten enz, hen zal by komen
 7. 1766 – Dus al wat onder naam van diergelyke grollen (Zwarte Piet)
 8. 1780 (1796) – Monsterdier – eene koe-huid omgeslagen, zoo dat de hoornen vlak boven het gezicht kwamen, […] en de staart kronkelde achter aan.
 9. 1792 – mijn bakhuis had ik zwart gemaakt, en ik rammelde zoo verschrikkelijk met de ketting, […] dat ik Sinter Klaas was, die nu reed
 10. 1794 – Zo dra de kinderen weeten, wie die bullebak of de zwarte man is, dan lachen zij er mede
 11. 1800 – Sinterklaas… zwarten Man…Piet Poot
 12. 1802 – … dat men, op den dag, die aan eenen roomschen Heiligen, St. Nikolaas genaamd, gewijd is, kerels verkleedde en zwart maakte, …
 13. 1805 – Ha, daar heb ik je, welkom Zwarte Piet
 14. 1809 – Want offschoon beiden een paar deftige Heiligen zijn, scheppen de vrome Kristenen ‘er toch een boosaardig vermaak in, om ter hunner eere, elkander, en hun kinderen, de stuipen op het lijf te jagen
 15. 1815 – daarom is het bangmaken van jonge kinderen, voor bullebakken, zwarte mannen, voor St. Nicolaas, of wat van die natuur meer zij hoogst berispelijk
 16. 1817 – “Ik zal op St. Niklaas, u zoenen als ik kan,[….] Verkleed en zwart gemaakt, komt Jan het huis in, maar…”
 17. 1819 – als gij niet stil zijt, dan komt de zwarte man! Als gij het niet spoedig doet, dan zal St. Nicolaas u medenemen
 18. 1821 – De Bullebak – Kleinen Andries
 19. 1827 – en nu zagen wij, zoo wij meenden, duidelijk St. Nicolaas met een zwart gezigt, met eene ruige muts op, en eene zweep en roede in de hand, de deur uitsluipen.
 20. 1827 – The similarity between the Italian Beffana (Befana) and the ideal [black!] Sandy Claus of the American children is curious.
 21. 1828 – Wij denken om geen’ zwarten man, Maar wel om het loon der deugd.”
 22. 1829 – En van een’ Zwarten man, Die in den avond dan Den schoorsteen uit kwam rijden. Hij heette Sinterklaas,…
 23. 1832 – Zwarte Klaas, de god der schoorsteenvegers…
 24. 1835 – knevels… welke gij u te Sint Nicolaas met gebrande kurk gemaakt hebt
 25. 1835/1840 – Nimmer, nimmer zal ik meer voor Sinter Klaas spelen (zwart momaangezicht)
 26. 1836 – Den zwarten knecht van St. Nikolaas met kettingen
 27. 1837 – … zij weten, dat St. Nicolaas niet door den schoorsteen komt; dat “wie aan een’ zwarten man gelooft, van zijn verstand beroofd is!”
 28. 1840 – …en ziedaar de oorzaak, waarom de Duivel in het bijgeloof insgelijks met bespotting wordt bejegend.
 29. 1840 – Pieterman…daar wij al deze namen gerust kunnen aanmerken als op den Duivel overgevloeid van de Huisgeesten
 30. 1840 – Zoo spreekt men in Duitschland van Knecht Ruprecht en Knecht Nikolaas.
 31. 1840 – Zwarte Piet, Joost, Jochem, Oude Joost, Oude Jochem, Hans, Hansneef, Hansmichel, Joris op de Stelten, Heintje Pik, Oom Hendrik, Hein en Heintjeman
 32. 1848 – “Wel jongen! daar kwam hij [sint Nicolaas] zoo zwart als een schoorsteenveger, met kettings omhangen, bij ons in de kamer.
 33. 1838 (1849) – eene oude vrouw (somwijlen speelt ook een man deze rol) met zwarte kleederen en een met roet besmeerd aangezigt: dit is de befana, het spook..[…] Deze vertooning met onze st. Nicolaas-verschijning verwant…”.
 34. 1849 – Met eene vreesachtige houding wees het naar den schoorsteen, en kon van schrik naauwelijks zeggen, dat de zwarte man daar was. (schoorsteenveger)
 35. 1849 – zoo als thans nog wel onverstandige lieden hunne kinderen met den bullebak, den zwarten man bang maken en naar bed jagen. Gij weet zelf wat voor fratsen met Sinterklaas worden uitgevoerd.
 36. 1850 (voor 1850) – Geen zwarte kop Met huiden om het lijf geslagen En hoornen op. Geen ketens ramm’len langs de keijen
 37. 1854 – Geen bisschop gezien of hy had een zwart gezicht, rammelde met ketenen en vroeg met holle stem
 38. 1855 – “die snottige stinkerde Sin-ther Klaas, met zijn gezicht zoo zwart,”
 39. 1858 – wordende naar zijn zwart haar Heintje Pik genoemd.”
 40. 1860 – met de groote bisschopsmuts op het hoofd en voor het overige gehuld in een wollenkleed of in een beddelaken, vergezeld van zijnen minder heiligen dienaar, Pluto, Zwarteman, of knecht Ruprecht geheeten.”
 41. 1863 – …en zwarte Klaas of Haantje-Pik, kan je dan beet krijgen.”
 42. 1866 – De grooten noemen hem Geweten. – Gij noemt hem maar den Zwarten Man.
 43. 1870 – wij kopieëren zoo goed wij kunnen de verschrikkelijke Sint Nicolaassen, […] en wij oefenen ons, om eens zeer leelijk voor den dag te komen, met ketens en een zwart gezigt […] men moet de krulkopjes dan nog een beetje geestig weten schrik aan te jagen.”
 44. 1871 – …ten slotte was de heilige bisschop ook geen moriaan…
 45. 1872 – …omringd door een hofstoet van zwarte knechts…
 46. 1872 – Mijn Sinterklaas was een man te voet met een grove pij en een bonte muts. Achter zich aan sleepte hij een ketting, die over de steenen in onzen gang kletterde […] Ze hadden hem over de daken hooren rijden. Het hinneken van zijn paard had hen uit den slaap gehouden. Zijn zwarte knecht had kist bij kist door den schoorsteen leeggestort.”
 47. 1873 – Wij hebben weinige dagen geleden, op nieuw St. Nicolaas gevierd
 48. 1875 – Sint Nicolaas komt in de stad,
 49. 1876 – St. Nicolaas met zijn zwarten knecht werd door 4 zwarte paarden door twee negers gereden
 50. 1880 – Sint Nicolaas-avond – Zwarte knecht/masker
 51. 1882 – Intocht in Groede (Zeeland)
 52. 1893 – Sinterklaas is bij ons geweest […], of eigenlijk zijn knecht.
 53. 1895 – Het doode Paard – W. Metz Tz.
 54. 1895 – Winschoter Zwarte Pieten droegen ook mijters
 55. 1928 – Hierop staan en liggen het speelgoed, de taai-taaipoppen en suikerbeesten die Sint en Piet ‘gereeje’ hebben.
 56. 1934 – De zevende geschminkte Zwarte Piet
 57. 1935 – Organisatoren en stoet met Zwarte Pieten! (Intocht Amsterdam)
 58. 2014 – Zwarte Piet is premodern en geen slaaf
 59. 1934 – … onder aanvoering van den echten Zwarte Piet, die de Hoofdpiet werd genoemd. (Het waren moet men weten echte negers uit Suriname, …) –
 60. 1905 – wanneer men nog te Grouw Sint Pieter met z’n zwarte gezicht, z’n rammelende ketting aan ‘t been zomaar in de gang van de huizen komt, wanneer zwarte Piet z’n rondreis met Sinterklaas doet,…
 61. 1878 – Sinterklaas, de ketting aan zijn been verried hem reeds
 62. 1891 – … met zijn knecht, de zwarte Jan, met een ketting aan het been.
 63. 1938 – … zodat nie zoo duidelijk opviel, dat Assiepan in den modder gelegen had, Zwart bij zwart.
 64. 1936 – Ge weet die spulde veur Assiepan, veur zwarten knecht.
 65. 1928 – Trui was Assiepan…gegrimeerd mee ‘n hand vol roet.
 66. 1931 – Klaas (Zwarte Piet), Wief dat ongemakkelijk slaag krijgt, Assiepan en Doka
 67. 1915 – Children are afraid of the black servant, for he carries a long stick and a great bag.
 68. 1649 – De Nikker, en Sunt-Felten   Die ryen hier op Stelten:
 69. 1870 – …wanneer nog the Grouw Sint Pieter met z’n zwarte gezicht, z’n rammelende ketting aan ‘t been zomaar in de gang van de huizen komt, wanneer zwarte Piet z’n rondreis met Sinterklaas doet,..
 70. 1938 – “Dat weet ik, ” antwoordde Piet. “‘t Spijt Sint Nicolaas dat hij niet zelf mee kan komen, maar hij voelt zich niet zo erg prettig. Daarom heeft de Sint mij gestuurd om den kinderen wat te geven.”
 71. 1938 – “Ze zijn feitelijk niet waard dat je een vinger voor ze uitsteekt.”, zei Zwarte Piet blazend.
 72. 1937 – Zwarte Piet riep: “Hela ho! Halt m’n paardje, ho, ho, ho!”
 73. 1928 – ‘Och,’ zei Zwarte Piet, ‘daar is nu toch niets aan te doen, Heilige Meester. Schrijf aan Ceciliatje dat zij toekomend jaar eens zooveel, drie keeren zooveel zal krijgen!”
 74. 1948 – Zwarte Piet: “Ik wist “t wel!,” roept hij. “U kan niet verdwalen, Sint! Maar de sneeuw viel zo dicht. Ik werd toch wel bang, Sint.”
 75. 1948 – Piet sprong achter zijn meester op de schimmel en tilde de zak tussen hen beiden in. [en] de ketting van Zwarte Piet
 76. 1930 – Bij ons is er de Zwarte Piet uitgegroeid. Het woord nikker moet men niet misverstaan. Het betekent plaaggeest. Vgl. het Duitse necker.
 77. 1936 – Je wordt dan zwartgemaakt en aangekleed als een echte Pieterbaas……
 78. 1971 – Zwarte Piet zei meteen: “Ga je mee naar Sinterklaas, Joris?”
 79. 1963 – “Ga door kleine [zwarte!] Piet”, zei zwarte Piet: “Nou moeten jullie horen, we moeten een brief schrijven naar alle bakkers….”
 80. 1937 – “Ja kindertjes dat is Spaans, zie je! Want Piet verstaat geen Nederlands” […] “Nee Sint Nicolaas”, antwoordde Piet, tot groot plezier van de kinderen…
 81. 1925 – “Stil Keesje, je mag niet zooveel praten,” zei zwarte Piet zachtjes, “dan krijg je ‘t weer benauwd. […]”
 82. 1925 – “Ja”, stemde [Zwarte] Piet toe, “nog heel veel kindertjes wachten en ‘t wordt al laat.”
 83. 1927 – ‘Wel zoo, – zeg eens, Piet, zit er nog een mooie bromtol in den zak?’ ‘Ik zal eens voelen, Sint-Nicolaas,’ zei Piet. ‘Ja, hier heb ik er een.’
 84. 1940 – Zwarte piet sprak tot Sinterklaas: “Heilige Sint, waar koopen wij dit jaar onze foto-toestellen, albums enzoo.” “Amai, amai”, antwoordde de Sint op z’n Spaansch, “wa zijt ge toch ‘nen lompen gast, Pieterman!”
 85. 1957 – “Nee juffrouw”, zei Pamperidas, terwijl hij achter de kachel uitkroop. “Ik kom de hoed terughalen.”
 86. 1957 – “Ach”, riep Pieter, “op de daken, wil ik wel eens grapjes maken. Lieve Sint, laat mij begaan. Iedere schoorsteen trekt mij aan. Als ik op het randje wiebel, krijg ik plotseling de kriebel. ‘k Voel dan dat ik brommen moet. ‘t Zit nou eenmaal in m’n bloed.”
 87. 1959 – Zwarte Piet sprak Nederlands, maar Sint zei alles in het Spaans. Piet vertaalde wat hij zei…
 88. 1930 – “Wat zie ik, zijn jullie nog wakker zeg, slapen jullie nog niet? hoe komt dat zoo, lieve kinderen.” zoo sprak de Zwarte Piet.
 89. 1941 – Zo, zo, klonk het door de schoorsteen. een ogenblik dan zal ik het den Sint vragen. [..] Omtoveren kunnen we jullie niet sprak Zwarte Piet […] maar omruilen wel.
 90. 1970 – Ons knechtje werd boos, hij bromde “boe hoe”, En riep: deze bengel krijgt zeker de roe! (Het knechtje van Sint Nicolaas)
 91. 1935 – Voorzichtig doen ze de deur open. “Daar loopt ie net weg”, zegt z’n vader, “‘t is zwarte Piet”en Jaap ziet zwarte Piet wegloopen.
 92. 1969 – Zwarte Piet zegt: pure gezondheid met een citruspers van ….
 93. 1930 – Zwarte Piet zegt: Ga naar Van Tijn, daar is voor ieder wat en met ons geld komen we vast uit.
 94. 1935 – Zwarte Piet zegt: “Ik weet raad, Koopt uw cadeaux bij….
 95. 1984 – Zwarte Piet, verhaaltjes en tekeningen van kinderen
 96. 1925 – ” ‘k Zie er”, sprak het zwarte knechtje: “Heel veel goeds voor ieders smaak.”
 97. 1883 – Schoorsteenvegersbaas, knecht van Sinterklaas
 98. 1882 – En zijn we ‘s avonds nog op straat, Dan worden we – heeft Moe gezegd – Gepakt door Jan, zijn zwarten knecht.
 99. 1911 – En dan blijft hij op de daken trouw bij elken schoorsteen staan. Vaak moet Piet met mooie zaken even naar beneden gaan. Daarom kind, onhoudt het goed, is hij ook zoo zwart als roet.
 100. 1874 – dat ‘s mans aangezicht wonderveel overeenkomst had met het mombakkes dat ge op uw laatsten verjaardag… hadt ontvangen, waardoor uw vertrouwen in den echtheid van den knecht zoo tamelijk aan het wankelen gebracht werd.
 101. 1874 – dat van eene roede geen sprake scheen te zijn, gansch in strijd met hetgeen ge in uw boekjes steeds van St. Nicolaas hadt gelezen; …
 102. 1877 – Hoe de goede bisschop op zijn gevleugeld paard gezeten en van zijn zwarten knecht vergezeld… halve takkenbossen bij wijze van gard in de hand.
 103. 1877 – Sinterklaas […] nog een zwarte knecht bij hem, maar een die hem niet helpt in al zijn goed doen: ‘t is nu de duivel, zoo zwart als roet die, […]
 104. 1878 – … en zijn met de zak en roede gewapende knecht…
 105. 1878 – Jawel man, ‘t is de zwarte knecht in eigen persoon, d.w.z. ook als geest, als schim.
 106. 1879 – Sint Nicolaas met een paar zwarte knechts gevolgd door bontgeklede moren
 107. 1884 – dat men hem later tot boeman gemaakt heeft, die bangmaakt door zijn zwarte knecht en liefst ook in roeden handelt om de stoute kinderen te straffen.
 108. 1931- Vermoedelijk zijn deze zwarte duiveltjes, Zwarte Piet inbegrepen, restanten van het geloof in de booze geesten…
 109. 1931 – Af en toe treedt Zwarte Piet als zelfstandige figuur op, evenals Ruprecht de knecht in Duitschland
 110. 1931 – een representant van die dooden, en van den zwarten knecht (Ruprecht) zou dan hetzelfde gezegd kunnen worden, dit verklaart tevens zijn zwarte kleur. […] kaboutermannetjes.
 111. 1850 (1880)- Herinnering uit 1850: den Heilige en zijn zwarten knecht…
 112. 1929 – Moet je nou mee met Piet Roet?
 113. 1929 – Met Pieterbaas, den woesten, zwarten knecht
 114. 1888 – Hij exposeerde een levenden Sint Nikolaas en een levenden zwarten knecht, de laatste met ketting en al, en liet dezen knecht dan bij wijze van reclame een paar maal daags met luidruchtig ketengerammel het huis uit en de straat op vliegen.
 115. 1912 – De “Zwarte Piet” van Sinterklaas was later de geoorloofde vorm van dit zwart maken. (Demonisch, travestie, roet)
 116. 1932 – wanneer op St.-Nicolaas-avond de zwarte knecht met een ketting aan het been over den zolder gaat […] dan is dat het oogenblik, waarop men de kinderziel waarneemt op haar mooist en op haar best en instinctief voelt ieder oudere dat aan.
 117. 1937 – Piet zijn knecht zo zwart als roet, Met een ketting aan zijn voet, Kijkt door het vensterglaasje.
 118. 1953 – (Geen moor) …maar Zwarte Piet noemden onze ouders, […], de duivel
 119. 1959 – Zwarte Piet is echter allerminst een moriaan, evenmin is hij de grappige figuur, […]. Hij is de duivel [zwart van het roet in de hel].
 120. 1887 – Het witte paard, waarop Sint-Nicolaas rijdt, zal wel een muilezel zijn en de de zwarte knecht die den naam van Pieter-me-knecht draagt, zal wel een schepsel van de volksverbeelding wezen, uit de behoefte aan kontrasten geboren. 7-12
 121. 1791 – … met bedreigingen van den zoognaamden bullebak, of den zwarten man, die hen zal medenemen of opeten, indien zij niet zoet zijn en daadlijk gehoorzamen?
 122. 1949 – Op “Vader Aartje” gaan
 123. 1930 – dat de heilige man zich niet ontzag z’n knecht bij te staan bij het versjouwen der kist.
Tekstbron:
 1. 1736 – “Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontes van alle volkeren der waereldt”
 2. 1781 – “Kleine gedigten voor kinderen” (elfde druk)
 3. 1805 – De horoskooptrekker, of De speculant in effecten
 4. 1821 – Voorvallen en merkwaardigheden uit het leven van den kleinen Andries
 5. 1850 – Sint Nikolaas en zijn knecht (complete versie)
 6. 1871 – De Volksvermaken
 7. 1872 – Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
 8. 1895 – Sint Nicolaas vertellingen – W. Mets
 9. 1982 – Amsterdams Sinterklaasboek
 10. 1850 – Sint Nikolaas en zijn knecht (incomplete versie dbnl)
 11. ca. 1900 – Sint Nicolaas en zijn knecht
Begeleiders:
 1. Befana
 2. Hans Trapp
 3. Père Fouettard/Saint Fouettard/Vader Geselaar
 4. Zwarte Piet
 5. Čert (o.a. Tsjechië)
Foto's:
 1. 1829 – De Nederlandsche kindervriend : in gedichtjes voor de welopgevoede jeugd
 2. 1885 – Oudste Sinterklaasfoto – Tramstation van Purmerend
 3. 1898 – Sinterklaas en Zwarte Piet te Volendam
 4. 1900 – Sinterklaas en Zwarte Piet, Oud Ommen
 5. 1901 – Basisonderwijs, St. Nicolaas bezoekt kleuterschool van de St. Anna-parochie
 6. 1908 – Sinterklaas en Zwarte Piet op de fröbelschool, Alkmaar
 7. 1908 – Sinterklaas en Zwarte Piet, (Oud Ommen )
 8. 1909 – Sinterklaas en kleine Piet bezoeken school
 9. 1910 – Sinterklaas en Zwarte Piet te paard, Nijmegen
 10. 1910 – Sv. Miklavž (Slovenië)
 11. 1913 – Sint Nicolaas-optocht door Utrechtse studenten
 12. 1914 – Sinterklaas en Zwarte Piet te paard, Petten
 13. 1914 – Sinterklaas met zijn Pieten, Bergen op Zoom
 14. 1917 – Intocht Sint Nicolaas in Loenen aan de Vecht.
 15. 1920 – Piet en Sint te paard, Bergen op Zoom
 16. 1920 – Sint te paard, Arnhem
 17. 1923 – Sinterklaas intocht, Alkmaar
 18. 1924 – Sinterklaas en Zwarte Piet, Dordrecht
 19. 1924 – Zwarte Piet zonder pruik en een (mottige) Klaas in een koets.
 20. 1925-1926 – Katholieke illustratie (6 foto’s)
 21. 1927 – Sinterklaas en Zwarte Piet (huisbezoek)
 22. 1927 – Sinterklaas En Zwarte Piet op bezoek
 23. 1927 – Sinterklaas en Zwarte Piet, school bezoek te Soest
 24. 1928 – De lotgevallen van Snuffelgraag en Knagelijntje
 25. 1930 – Onderwijzeressen met Sinterklaas en Zwarte Piet (Velsen)
 26. 1930 – Sint en Pieten te paard, Nijmegen
 27. 1930 – Sint Nicolaas met Zwarte Piet, Maastricht
 28. 1930 – St. Nicolaas en Zwarte Piet op bezoek huisgezin
 29. 1933 – Sinterklaas en Zwarte Piet op huisbezoek
 30. 1933 – Vereniging Sint Nicolaas voor allen (2)
 31. 1934 – De zevende Zwarte Piet
 32. 1934 – Intocht amsterdam , met de zevende Piet
 33. 1934 – Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten, Dordrecht
 34. 1935 – Intocht Sinterklaas, Waalwijk
 35. 1935 – Vereniging ‘Sint Nicolaas voor allen’ (Nijmegen)
 36. 1935 – Zwarte Pieten bij intocht Amsterdam-1
 37. 1935- Zwarte Pieten bij intocht Amsterdam-3
 38. 1937 – Sinterklaas en Zwarte Piet op school
 39. 1939 – Mechelen, zwarte figuur met hoorns
 40. 1939 – Sinterklaas en zijn Pieten staan klaar voor vertrek naar een Sinterklaasfeest
 41. 1940 – Het Zwarte Piet Probleem (verduisteringsmaatregel)
 42. 1940 – Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten, Reek
 43. 1942 – Intocht Sinterklaas, voor de oude Jongensschool, nu Johan Frisoplein 2
 44. 1942 – Intocht Sinterklaas, voor de oude Jongensschool, nu Johan Frisoplein 1
 45. 1942 – Sinterklaas en Zwarte Piet bezoeken een kleuterschool
 46. 1944 – Intocht Sinterklaas met Pieten
 47. 1944 – St. Nicolaas in de schuilkelder van de school aan de Dominicanenstraat
 48. 1945 – Intocht Eindhoven
 49. 1945 – Sinterklaas bij de Vlisco
 50. 1946 – Sint en Zwarte Pieten in Zandvoort
 51. 1948 – Sint en Pieten te paard, intocht Roosendaal
 52. 1948 – West Kapelle
 53. 1950 – Aankomst van Sint Nicolaas op het station Vught.
 54. 1951 – Sint Nicolaas en twee Pieten bij BVV leden.
 55. 1951 – Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek, Groningen
 56. 1952 – Zwarte Pieten (Sint-Ignatiuscollege te Amsterdam)
 57. 1952 – Sinterklaas en Zwarte Pieten gezelschap
 58. 1952 – Sinterklaas en Zwarte Pieten, Helmond
 59. 1952 – Zwarte Piet en Sint in Eindhoven
 60. 1953 – Intocht Alkmaar
 61. 1953 – Piet en Sinterklaas te paard, (Katholieke Illustratie)
 62. 1953 – Sint op de Prins Willem I scouting groep 4 Eindhoven (ketting)
 63. 1953 – Sint op de Prins Willem I scouting groep 4 Eindhoven (ketting) – 2 –
 64. 1954 – Intocht Amsterdam, Meerdere Pieten op bromfietsen
 65. 1954 – Sinterklaas, Paardenknecht/heraut en Zwarte Piet
 66. 1955 – Sinterklaas en 2 Pieten, Sprang-Capelle
 67. 1955 – Zwarte Piet bij de Bitri Scooterfabriek te Dokkum
 68. 1956 – PORTRET VAN SINTERKLAAS, ZWARTE PIET EN HELPER MET BOEK
 69. 1959 – Piet te paard, intocht Goes
 70. 1960 – Intocht Assen
 71. 1960 – Pieten te paard, landelijke intocht Rotterdam
 72. 1960 – Sint en Piet rijdend te paard, Vlissingen
 73. 1960 – Sinterklaas en Zwarte Piet op school, Oosterpoort, Groningen
 74. 1960 – Zwarte Piet met roe, zak en ketting
 75. 1961 – Intocht Assen
 76. 1961 – Pieten en Sint te paard, Waalwijk
 77. 1961 – Pieten te paard,intocht Waalwijk
 78. 1962 – Pieten te paard, regio Amsterdam (Slotermeer)
 79. 1963 – Pieten te paard, intocht Bergen op Zoom
 80. 1964 – Intocht Surhuisterveen
 81. 1964 – Portretfoto (Sinterklaas-3 Pieten-2 herauten)
 82. 1965 – Piet te paard, landelijke intocht Vlissingen
 83. 1965 – Pieten te paard, Vlissingen
 84. 1965 – Zwarte Pieten, Oranje Vereniging Tivoli, Eindhoven
 85. 1967 – AMSTERDAM-SINTERKLAASFEEST-VERHUUR KLEDING
 86. 1969 – Pieten te paard, Schagen
 87. 1970 – Sint met zijn twee Pieten, Haarle
 88. 1970 – Sinterklaas intocht met de stoomboot, Haarlem
 89. 1982 – Onderzeedienst Sint Nicolaasfeest
 90. 1996 – Stoomboot met Sint en zijn Pieten, Werkendam
 91. 2008 – Pieten te paard, Zaandam
 92. 2011 – Pieten te paard, intocht Amsterdam
 93. 2012 – Piet te paard, intocht Roosendaal
 94. 2012- Ass de Kleeschen haut och bei Iech komm? (Luxemburg)
 95. 2013 – BELGIE – NIKOLAUS UND HANS MUFF
 96. 2014 – Krampus Travisio Italië
 97. 2014 – Pietjes te paard, Rotterdam
 98. 2015 – Kleeschen an Houseker (Luxemburg) (2 foto’s)
 99. 2015 – Tuifltog Sterzing Vipiteno
 100. 2016 – Horsens Denemarken Kerstintocht, zwarte figuur
 101. 2016 – Saint Nicolas invite Christkindel et Hans Trapp
 102. De Sint (A. Mestag) en Piet/Nicodemus (C. Moens)
 103. De Sint op bezoek bij Huis Tas in de Brusselsestraat. Jaartal onbekend.
 104. Hualian festival 1
 105. Hualian festival 2
 106. Hualian festival 3
 107. Intocht in Mill, ca. ?
 108. Jaartal onbekend: Sinterklaas en Zwarte Piet (schoolbezoek)
 109. Sint Maarten 1
 110. Sint Maarten 2
 111. Sinterklaas en Zwarte Piet (Berlicum)
 112. Sinterklaas en Zwarte Piet in een boerendorp (Hattem)
 113. Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek bij een rooms-katholieke Zeeuwse familie in klederdracht
 114. Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek bij pastoor (Cromvoirt)
 115. Sternsinger 1 – Driekoningen feest 6 januari
 116. jaartal onbekend – Sint met Masker Tsjechië
 117. jaartal onbekend – Tsjechië Sint en Čert
 118. 1910? – TSJECHIE – MIKULAS
 119. ? – TSJECHIE – KIJK NAAR HET KLEINE DUIVELTJE (Čert)
 120. 1937 – Sint Piter en Hansje Plus
 121. 1938 – Sint Piter en Hansje Plus
 122. 1948 – Piet heeft geen pruik en draagt een narrenmuts.
 123. 1947 – Zwarte Piet heeft geen pruik en lippenstift
 124. 1996 – DUITSLAND-Nikolaus-und-Schwarzer-Pitt
 125. 1926 – Sint en Piet in warenhuis
 126. 1923 – Sint en Zwarte Piet in De Bijenkorf – Rotterdam
 127. 1938 – Intocht te Utrecht
 128. 1955 – Sinterklaas, Zwarte Pieten en herauten op de Stoomboot ‘Spanje’
 129. 1926 – Wijze vermaking
 130. 1926 – St. Nicolaas en Zwarte Piet in zijn magazijn
 131. 1954 – Zwarte Pieten op scooters
 132. 1960 – Sinterklaas en Zwarte Piet, huisbezoek
 133. 1962 – Intocht Amsterdam
 134. 1963 – Intocht Amsterdam
 135. 1960 – Zwarte Piet op een paard
 136. 1990 – Intocht Groningen, met een erewacht van herauten
 137. 1929 – Speeltuinvereniging Vooruit; Vertrek van Sint Nicolaasoptocht (Ede)
 138. 1924 – Sinterklaas en Piet op weg naar Reuver
 139. 1919- Sint en Pikkie in Heerenveen
 140. 1900 – 1940 – Watergeest/schoorsteenveger Zwarte Piet
 141. 1920 – Sinterklaas en zijn Pietermannen
 142. 1959 – St. Piter intocht Grouw
 143. 1923 – Klassenfoto met Sint en Piet
 144. 1951 – Kleuterklas met Sinterklaas en Zwarte Piet
 145. 1928 / 1932 – Sinterklaas en Zwarte Pieten op de stoomboot
 146. 1939 Sint Nicolaas en zijn Zwarte Knecht Venlo
 147. 1938 – Sint en zwarte knecht bij R.K. Gymnastiekvereniging Venlo
 148. 1936 – Blijde intocht Sint en Zwarte Knecht Venlo
 149. 1933 – Sint en zwarten knecht […] door den schoorsteen
 150. 1947 – Sint Nicolaas is met zijn knecht op schiphol aangekomen
 151. 1943 Sint Nicolaas op een stalen ros
 152. 1959 – Sint en zijn zwarte knecht op de kade van de Holland Amerika lijn
 153. 1957 – de “Heilige” uit Spanje met zijn zwarte knecht
 154. 1953 – Sint Nicolaas gezeten op een schimmel en geleid door zijn trouwe zwarte knecht
 155. 1990 – Sint Piter weer op bezoek in Grou
 156. 1970 – Foto’s uit Woerden (datum bij benadering)
 157. 1955 – Woerden Intocht
 158. 1950 – Uitgang station Woerden
 159. 1970 – Woerden 2
 160. 1967 – Waddinxveen lagere school
 161. 1970 – Woerden
 162. 1934 – Amsterdamse Sinterklaasintocht met de 7! Zwarte Pieten.
 163. 1911 – Sinterklaas, twee Zwarte Pieten en een figuur met puntmuts onder een baldakijn
 164. 1911 – Sinterklaas, twee Zwarte Pieten en een figuur met puntmuts voor een kerkportaal
 165. 1938 – Sint Nicolaasfeest voor allen in De Vereeniging te Nijmegen. Sinterklaas en Zwarte Piet (met ketting!)
 166. 1924 – Zwarte Piet met mand vol geschenken
 167. 1950 -Warenhuis Ramselaar Amersfoort
 168. 1950 – Sint Piterfeest in Grou
 169. 1962 – Zwarte Piet op schoorsteen
 170. 1935 – Sinterklaas intocht Amsterdam
 171. 1926- Sint Nicolaasvieringen op Haagsche scholen
 172. 1948 – Sinterklaas wordt geëscorteerd door twee Zwarte Pieten en inspecteert het ere-peloton Mariniers, Soerabaja 5 december 1948
Films:
 1. 1927 – Sinterklaas en Zwarte Piet (op een Ezel) bezoeken een school
 2. 1929 – Intocht Breda, schimmel op het dek
 3. 1934 – Intocht Amsterdam
 4. 1934 – St. Nicholas Day In Austria Aka “Little Christmas” In Austria – Long Version
 5. 1935 – Intocht Amsterdam, Sinterklaas met Zwarte Pieten en Herauten
 6. 1939 – Sinterklaas te Arnhem
 7. 1941 – Sinterklaas, Zwarte Piet en herauten onder toezicht Duitse bezetter
 8. 1945 – Léiwe Kleeschen (gudde Kleeschen) – Ons verluere Sprooch – Luxemburg
 9. 1947 – Feestelijke Intocht Sinterklaas (Haarlem )
 10. 1950 – Balikpapan Sinterklaas
 11. 1950 – Intocht Assen (dl.2)
 12. 1955 – Sinterklaas komt aan per helikopter (Den Haag)
 13. 1958 – Raamsdonk Sinterklaas intocht
 14. 1958 – Sinterklaas in Waalwijk
 15. 1959 – Sinterklaasintocht (plaats?)
 16. 1960 – Intocht Brielle
 17. 1960 – Intocht Sinterklaas, Hoogeveen
 18. 1960 – Intocht Zandvoort
 19. 1960 – Sinterklaas intocht Hoogeveen2
 20. 1961 – Sinterklaas aankomst per trein te Den Haag
 21. 1962 – Sinterklaas aankomst in Deventer
 22. 1962 – Sinterklaas in Amsterdam intocht
 23. 1968 – Intocht per trein, Velp
 24. 1969 – Intocht Baarn
 25. 1971 – Sinterklaas met Zwarte Pieten en herauten, Apeldoorn
 26. 1971 – Sinterklaas, Zwarte Pieten, Herauten, Spaanse edellieden Rotterdam
 27. 1975 – Kyllburg Eifel – Der heilige Nikolaus
 28. 1977 – Intocht Sleen
 29. 1978 – Intocht Sinterklaas, IJmuiden
 30. 1980 – De intocht van Sinterklaas in het winkelcentrum ‘Hof van Spaland’
 31. 1986 – Sinterklaas intocht Waddinxveen
 32. 1988 – Sinterklaas in Barendrecht
 33. 2011 – Mikuláš
 34. 2012 – Kyllburg – Der heilige Sankt Nikolaus
 35. 2015 – en we zingen en we springen (in het Frans!)
 36. 2016 – Engeland Wild Geraas (Arnold-Jan Scheer)
 37. 2016 – Het geheim van de Zwarte Sinterklazen (Scheer -Wild Geraas)
 38. Sinterklaas door de jaren heen in Zeeland
 39. 1933 – Sinterklaas op het schoolplein
Illustraties:
 1. 1700 – De Kindervreter
 2. 1750 – Ons Nicolaas Goet Heylig Man… die van zijn paard niet komen kan.
 3. 1790 – La Befana
 4. 1840 – Sint te paard met een roetzwarte knecht als rasechte boeman
 5. 1849 – Eccola Vera Befana Pangiallo Toroni Boba Dolce
 6. 1849 – Met eene vreesachtige houding wees het naar den schoorsteen, en kon van schrik naauwelijks zeggen, dat de zwarte man daar was. (schoorsteenveger)
 7. 1869 – Intocht met donkere figuur
 8. 1875 – St. Nicolas Valse pour Piano
 9. 1881 – Tante Jet als Zwarte Klaas
 10. 1895 – Zwarte Knecht – Het doode paard. W. Mets Tz.
 11. 1900 – De Zwarte Sinterklaas van de Veluwe
 12. 1928 – Zwarte Piet met ketting – Jan Boer Sint Nicolaasvertellingen – Nans van Leeuwen
 13. 1950 – Zwarte Piet met ketting – tekenaar: Nans van Leeuwen
 14. 1960 – Vroom & Dreesman reclame – Zwarte Piet met ketting
 15. Belgische Centsprent – La saint Nicolas et saint Fouettard
 16. Belgische centsprent – zwarte knecht
 17. Jr. 80 – Illustratie snoepverpakking jaren
 18. Mikuláš a čert a anděl (Tsjechië)
 19. Zwarte Piet in luchtballon – let op zijn handen
 20. 1876 -Kinderfeesten
 21. 1915 – Sunbonnet babies in Holland
 22. 1958 – Intocht Amsterdam
 23. 1935 – De intocht van Sint Pieter te Grouw… naar een gekleurde teekening van Ids Wiersma
 24. 1875 – Nieuwe Nederlandsche Kinderprenten. (Funke’s Prenten.) – St.Nicolaas en zijn knecht. – No.137
 25. ca. 1900 – Sint Nicolaas en zijn knecht
 26. 1921 – letterlijk zoo zwart als roet
 27. 1942 – dreigt met roe… kijkt grijnzend aan
 28. Hanske Knap
 29. Uit Magisk Jul (Noorwegen)
Postkaarten:
 1. Groeten van Krampus – schoorsteen
 2. Krampus
 3. Nederlandse tekst, waarschijnlijk buitenlandse postkaart
 4. Postkaart jaren 70
 5. Sinterklaas en Pieten op stoomboot, jaren 70
 6. Sinterklaas postkaart jaren 70
 7. 2016 – Postkaart ‘Saint Nicolas des Lorrains’
Schilderijen:
 1. 1820 – Aquarel Sankt Nikolaus und Krampus – Xaver von Paumgarten
 2. 1870 – Pieter-mijn-knecht van Gaetano Chierici
 3. 1921 – Beeld en glas-in-lood Sint Nicolaas Denekamp (met Knecht Ruprecht?) en Zwarte Piet