Conceptbrief ouders

Naam van de school/schoolbestuur
T.a.v. de directie
Adres
Postcode en woonplaats
Uw woonplaats, datum

Betreft: viering van het Sinterklaasfeest op school

Geachte directie,

Ik maak mij als ouder erg bezorgd over de wijze waarop sommige scholen in Nederland tegenwoordig om gaan met het Sinterklaasfeest. Er zijn namelijk scholen die graag de NTR volgen via het Sinterklaasjournaal, waarbij de figuur Zwarte Piet allerlei vreemde en onnodige veranderingen onderging en ik weet dat zij dat ook dit jaar weer zullen doorvoeren. Zo kregen de Pieten soms allerlei gekke kleuren, lieten zij witte Pieten ten tonele verschijnen en kwamen er ook clownspieten en roetveegpieten om de hoek kijken. Vanaf dit jaar zullen dat overwegend witte pieten zijn met grijze roetvegen. Zelfs de herkenbare Albert Heijn Manager Harry Piekema laten ze als de nieuwe hoofd “Piet” in beeld verschijnen. Persoonlijk ben ik het met dergelijke veranderingen vanuit principiële gronden absoluut niet eens.

Niet alleen lossen deze veranderingen namelijk helemaal niets op in de discussie rond Zwarte Piet, aangezien tegenstanders daarin ook een racistische blackface zien, maar doen daarbij afbreuk aan de traditie. Het Zwarte van de Piet heeft een zeer oude en diepe betekenis in ons midwinterfeest en dient alleen al om de cultuur historische waarde van deze zwartschminktraditie niet zo geforceerd te worden veranderd. En al helemaal niet vanwege het feit dat enkele mensen een verkeerd verhaal aan Zwarte Piet hangen dat pertinent onjuist is. Zwarte Piet is daarbij overigens niet zwart door roet, maar zwart als roet. Een overgebleven figuur uit het dodenrijk vanuit het in oorsprong heidense feest. Een clown vanwege zijn traditionele narrenrol. Het betreft een maskerade in een folkloristisch straattoneel. Een vermomming dus. Maar het is zeker geen vertolking van een gekleurde persoon die wordt nagedaan, zoals sommigen beweren. En absoluut geen racistische karikatuur. Dat enkelen dit roepen, maakt het geen waarheid. Dat ook een VN, Commissie van de rechten van de mens of kinderombudsvrouw dit aangeven dat het soms zo kan zijn, evenmin. Dat zijn helaas zeer eenzijdig geïnformeerde personen die zich daar over uitspraken. Ik verwijs u hierbij ook graag naar de inhoud van de brieven van het Sint en Pietengilde aan het adres van de VN in reactie op het advies dat zij aan de Nederlandse overheid gaven: http://www.sintenpietengilde.nl/Openbrief-VN.pdf alsmede aan de NTR waarin zij verzoeken geen wijzigingen meer door te voeren bij Zwarte Piet: http://www.sintenpietengilde.nl/NTR.pdf en de open brief aan de Kinderombudsvrouw in reactie op haar rapport: http://www.sintenpietengilde.nl/brief kinderombusman.pdf

Iedere poging om iets geforceerd aan te passen buiten de wil om van het Nederlandse volk, schaadt direct de traditie. Evenals opgelegde veranderingen hierbij, zoals de NTR nu al jaren tracht te doen. Maar u moet als school vooral inzien dat de NTR niet beeldbepalend is in Nederland, zoals soms wordt beweerd. Ondanks hun pogingen zie je dat in bijna 90% van de gevallen, het feest in Nederland wordt gevierd met traditionele Zwarte Pieten. De NTR werkt hier nu alleen maar verwarrend bij.  Ik zou het er daarom absoluut niet mee eens zijn indien uw school dergelijk politiek correcte en voor de traditie zeer schadelijke wijzigingen zou volgen of zelf zou doorvoeren. Daarom richt ik mij nu tot u met de volgende vragen:

  1. Bent u voornemens om het Sinterklaasjournaal met de kinderen op school te volgen zodra u zelf ook ziet dat er weer afwijkende Pieten in voorkomen, zoals ik hier boven heb beschreven?
  2. Bent u zelf voornemens om tijdens de Sinterklaasviering op school dit soort afwijkende Pieten te laten verschijnen?

 

Mocht uw antwoord op deze 2 vragen direct al een “nee” zijn, dan verneem ik dat graag spoedig van u. Dan ben ik de school erg dankbaar dat ze zich niet laten verleiden om de traditie te schaden. Dan is het vervolg van deze brief niet langer relevant ook. Daarvoor dan mijn hartelijke dank!

Maar indien vraag 1 en/of 2 door u met ja wordt beantwoord, wil ik graag dat u deze brief direct als een officieel bezwaar beschouwt en dit gelijk stelt met mensen die bezwaar hebben tegen het Sinterklaasfeest vanwege bijvoorbeeld een geloofsovertuiging. Al is er hierbij nu geen sprake van geloof, is het wel degelijk ook een overtuiging waarbij principiële gronden zwaar wegen. Daarbij wil ik niet dat mijn kind(eren) worden blootgesteld aan onnodige veranderingen van Zwarte Piet die daarmee onze traditie schaden. Daarbij stel ik u dan tevens de laatste vraag:

3. Kunt of zult u er voor zorgdragen dat dit alsdan buiten het gezichtsveld van mijn kind(eren) blijft? Waarbij u ten tijde van het Sinterklaasjournaal, indien ook daar weer afwijkende pieten in voorkomen, en de viering op school mijn kind(eren) op andere wijze bezig houdt? Dus gelijk aan geloofsbezwaarden van de traditie?

Rest mij aan te geven dat het eventuele argument dat leerplicht ambtenaren soms gebruiken, dat men vooraf weet dat de school aan een Sinterklaasviering doet en dus gewoon gevolgd moet worden, niet langer relevant is als blijkt dat men hierbij ongevraagd aan de traditie een andere invulling geeft. Dan hadden ouders die keuze ook eerst dan moeten hebben. Immers is het niet de NTR of een schoolbestuur en/of directie die het beeld bepaald. Laat ook dat heel duidelijk zijn in uw afwegingen.

Tot slot verzoek ik u vriendelijk, indien u daadwerkelijk aanpassingen wil doorvoeren aan onze lieve Zwarte Piet, u dat op zijn minst eerst bij alle ouders navraagt wat zij daar van vinden. Het zijn immers hun kinderen en niet die van u.

Een kopie van mijn vragen heb ik in kopie gezonden aan het schoolbestuur.

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Uw naam
Adres
Postcode en plaats
Uw e-mail
Uw telefoonnummer

Document ook te downloaden op:
http://www.sintenpietengilde.nl/Conceptbrief-Scholen.pdf